Emlak İstimlak Müdürlüğü

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 
 
AMAÇ 
MADDE-1 
 
Bu yönetmeliğin amacı, Çorlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün konularına ilişkin usul ve esaslar ile çalışma alanlarını düzenlemektir. 
 
KAPSAM 
MADDE-2 
 
Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde, Çorlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev, yetki ve çalışma usulü ile işleyişini kapsar. 
 
HUKUKİ DAYANAK VE KURULUŞ
MADDE-3 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve Çorlu Belediye Meclisi’nin  04.06.2014 tarih ve 2014/340 numaralı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanı’nın yada görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan bir birimdir.  Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
TANIMLAR 
MADDE-4 
 
Bu yönetmelikte geçen;
 
a) Belediye :  Çorlu Belediyesi’ni,
b) Başkan       :  Çorlu Belediye Başkanı’nı,
c) Başkan Yardımcısı :  İlgili Belediye Başkan Yardımcısı’nı,
d) Meclis           :  Çorlu Belediye Meclisi’ni,
e) Encümen               :  Çorlu Belediye Encümeni’ni,
f) Müdürlük           :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nü,
g) Müdür         :  Emlak ve İstimlâk Müdürü’nü,
h) Personel               :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TEŞKİLAT YAPISI, BAĞLILIK
 
 
KURULUŞ VE TEŞKİLAT 
MADDE-5 
 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
 
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli memurlar
e) Hizmetli personel
f) Diğer personel 
 
 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
 
a) Müdür
b)  Emlak Birimi
c) Harita Uygulama  ve İstimlak Birimi
d) Evrak Kayıt ve Taşınır Kayıt  Birimi 
e) Arşiv Birimi
f) Avukat
g)Teknik personel
h) Diğer Personel
 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Elemanı" ve " Arşiv Yardımcı Elemanı" görevlendirilmesi yapılabilir. 
 
BAĞLILIK 
MADDE-6 
 
 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-7
    
a) Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek. 
b) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikayet ve başvuruları incelemek sonuçlandırmak. 
c) 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması için ön inceleme yapmak, Gelişme Konut Alanlarda ve diğer 18. madde yapılacak alanlarda mevzuatlara uygun alanlar belirlemek, ve Plan ve Proje Müdürlüğü’ne belirlenen alanları bildirmek. 
d) Belediyemize ait gayrimenkullerin satış, ifraz, tevhid ve yol terki dosyalarını hazırlamak veya hazırlatmak.
e) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun hükümlerine göre Belediye Encümeni’nin kamu yararı için aldığı kararlan uygulamak. 
f) Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Çorlu Belediyesi’nce Kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri yürütmek.
g) Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 75. Maddesi’ne göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılmasını sağlar,
h) 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi’nde; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” yetkisi meclistedir ve meclise gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar,
i) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi’nde; Belediye, Belediye Meclisi’nin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.” hükmü gereği işlemleri takip eder.
j) Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesini sağlar, 
k) Kamulaştırma işlemlerinde idaremiz aleyhine açılan davalara karşı gerekli belge ve bilgileri oluşturarak Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte gerekli savunmaları yapmak.
l) Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesini veya satılması işlemlerini yürütür.
m) Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde belediye gayrimenkullerinin devri, tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi işlemlerini yürütür.
n) Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda ve imar planlarının uygulanmasından dolayı özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, işlerini takip eder, (2886 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 15., 16. ve 17. Maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu parseller).
o) Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması kiralanması, trampa yapılması intifa ve irtifak tesisi yapılması işlemlerini yapar,
p) Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı yasanın 75. Maddesi’ne göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verir,
q) Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilât edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi verir.
r) İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu  hizmetlerine ayrılan yerlerin 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlâklerinin yapılmasını sağlar.
s) Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.
t) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Başkanı’na karşı sorumludur. 
 
MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-8
 
a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü Belediye Başkanlık Makamı’na karşı temsil eder.
b) Hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için programlar yapar.
c) Müdürlüğünün faaliyet konularında başkanlık düzeyinde danışmanlık görevi yapar
d) Müdürlüğü ile ilgili olan yazıları imzalama ve paraf etmekle yetkilidir
e) Bu yönetmelikte yer alan müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
f) Harcama yetkilisi olarak müdürlüğe ait harcamaları yönlendirir, denetler, evrakları imzalar
g) İhtiyaç duyulması halinde Encümen toplantılarına katılmak ve bilgilendirme yapmak. 
h) Diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlar
i) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, düzenini sağlama görev ve sorumluluğu müdüre aittir.
j) Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar
k) Gelen ve giden evrakı inceler ve sonuçlandırır
l) Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler
m) İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder
n) Servisler arasında koordinasyonu sağlar
o) Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil ve birinci derecede tezkiye amiri olma yetkisini kullanır
p) Başkanlık Makamının yetkilendirdiği yerlerde Belediyeyi temsil eder.
q) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki müdürlük ile ilgili hedefleri gerçekleştirilmesini sağlar.
r) Diğer birim amirleri ile koordineli bir şekilde belediyenin faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
 
EMLAK BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE-9
 
 
a) 2886 /4734 Sayılı yasalara göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin ecrimisil işlemleri tespitini ve tahliyesi, Belediye adına kayıtlı taşınmazların ihale yoluyla satışını yapmak.
b) Kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilâtı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir,
c) Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar
d) Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yürütür.
e) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasaları’na göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların Envanterinin tutulması işlerinin yürütür.
f) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.
g) Belediyeye ait binalı veya binasız taşınmazların her türlü tasarrufunda yetkili olup bunlar üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda tespitler yapar ve tahliye edilmesi için ilgili birimlere (Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve şehircilik Müdürlüğü)  gerekli bildirimlerde bulunur.
h) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapar.
 
HARİTA VE İSTİMLAK BİRİMİNİN GÖREV SORUMLULUKLARI
MADDE-10
 
 
a) Belediye ve İmar Yasaları doğrultusunda imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde; Belediye’nin hissedar olduğu parsellerde hisse satışı, ifraz, tevhit ve terk işlemlerini kontrol etmek ve işlemleri sonuçlandırmak.
b) İmar Planlarındaki Kamulaştırmaya konu olan yerlerin kamulaştırma planlarını ve hesabatını yapmak, işlem dosyalarını hazırlamak.
c) Mevcut durumun arazide tespiti ve ölçümü ile buna ilişkin tanzim edilen her türlü kroki haritaları bilgisayar ortamına işlemek
d) Müdürlüğün faaliyet konularına giren ve belediyemizdeki diğer Müdürlükler ve vatandaşların ihtiyacı olan ozalit kopya çekim işlemlerini yapmak.
e) 2942/4650 sayılı yasalara göre İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan v.b.yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan yatırım programına alınan veya Belediyemizin ihtiyacı olan istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak, gerekli plan, proje ve folyeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
f) 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlükleri’nde tescil işlemlerini yürütmek.
g) Belediyemizin ihtiyacı olan Maliye hazinesine veya diğer kurumlara ait gayrimenkullerin satın alınması, kiralaması, tahsisi, devri intifa ve irtifak hakkı tesis işlemlerini yürütmek. 
h) 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b. umumi hizmetlere ayrılmış ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı yerlerin Belediye adına bedelsiz terklerinin veya devirlerinin sağlanmak.
i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası’na göre Belediyenin ihtiyaç duyduğu Maliye Hazinesi veya diğer kurumlara kayıtlı taşınmazların tahsis, devir işlemlerinin yürütülmesi sağlamak ve sonuçlandırmak.
j) Harca tabi uygulamalarda meclis kararları doğrultusunda işlemlerin resmi ücretlerinin hesaplanması ve tahsilinin yapılmasını sağlamak
k) Konusu ile ilgili mahkemelik durumlarda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışıp, savunma hazırlamak, amirine sunmak
l) Birimi ile ilgili yapılacak ihale dosyalarını hazırlamak.
m) Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirinin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek
n) Yapılacak çalışmalara esas her türlü kadastro dokümanları temin etmek.
o) Biriminin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak
p) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak
 
 
ARŞİV BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE-11
 
a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait olan her türlü plan, ihale ve harita uygulamalarını, yazışmaları v.s.dosyalarını düzenli bir şekilde arşivler.
b) Müdürlük bünyesindeki faaliyetlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürümesi için birim personelinin arşivden evrak isteklerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verir.
c) Kurum arşivine teslim edilecek evrakların yasal saklanma sürelerine uygun olarak takibini yapar.
d) Birim arşivinde süresi dolan evrakların kurum arşivine devri için gerekli çalışmaları yapmak ve tutanaklarını hazırlamak.
e) Arşiv hizmetlerini doğrudan ilgilendiren yasa, yönetmelik ve mevzuatları takip etmek, değişiklik olması durumunda, gelişmelerle ilgili rapor hazırlayarak amirine sunmak
f) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapar. 
 
 
 
EVRAK KAYIT VE TAŞINIR KAYIT PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
MADDE-12
 
a) Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder
b) Müdürlük kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar
c) Müdür birim personeli arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar
d) Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır,  varsa tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlanır.
e) Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara hangi konuda olursa olsun intikal ettirilen evrakın tebligat işlemleri sağlanır.
f) Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup olmadığı araştırılır.
g) Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında muhafazası sağlanır.
h) Gelen ve giden evrakların ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenmesi, dış müdürlük evrakının yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilmesi sağlanır.
i) Müdürlükçe yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlar ve amirine sunar.
j) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri yerine getirir.
k) Ambara giren ve çıkan malzemelerin takibini yapar.
l) Gelen malzemeleri teslim almak, kaydını yapmak. Çıkan malzemelerin stoktan düşüşünü yaparak kayıt altına almak. 18.01.2007 tarihinde yayınlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği”nde yer alan sorumlulukları yerine getirir.
m) Kritik kontrol seviyelerini kontrol etmek, stoktaki düşüşü amirine bildirir.
n) Periyodik olarak stok sayımını yapar.
o) Ambarın düzeninden ve güvenliğinden amirine karşı sorumludur.
p) Aylık ve yıllık olarak malzeme girdi ve çıktıları hakkında rapor hazırlayıp malzeme ihtiyaçlarını tespit eder ve amirini bildirir.
q) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri yerine getirir.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
   
 
YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
MADDE-13 
 
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK
MADDE-14 
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE-15 
 
Bu Yönetmelik hükümlerini Çorlu Belediye Başkanı yürütür.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l