Temizlik İşleri Müdürlüğü

Cahit KURT
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
02826847563
T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI      
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
                                                        
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 
AMAÇ
MADDE  1- 
Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
KAPSAM
MADDE 2- 
Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma usulü ile işleyişini kapsar. 
 
DAYANAK
MADDE 3- 
           Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Çorlu Belediye Meclis kararı ile kurulmuş ve Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.  Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
MADDE 4- 
           Bu yönetmelikte  geçen
 
a) Belediye : Çorlu Belediyesi’ni 
b) Başkanlık : Çorlu Belediye Başkanlığı’nı
c) Büyükşehir : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni 
d) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü 
e) Müdür : Temizlik İşleri Müdürü’nü
f) Yönetmelik : Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini 
g) Personel     : Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.                                                               
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TEŞKİLAT YAPISI, BAĞLILIK
 
 
KURULUŞ VE TEŞKİLAT 
MADDE 5-
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli memurlar
e) Taşeron personel
f) Diğer personel 
 
  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Temizlik Atölye Birimi
c) Temizlik Hizmet Alımı Birimi
d) Çevre Yönetim Birimi
e) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi
f) Belediye Temizlik Hizmetleri Birimi
g)Temizlik İşleri Büro Birimi
 
            Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi  ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği ihtiyaç olan personel görevlendirilmesi yapılabilir.
                                                          
BAĞLILIK 
MADDE 6- 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 
MADDE 7- 
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, aşağıdaki görevleri yürütür,
1. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi Başkanlık Makamı’nca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla sorumlu bir birimdir. 
2. Belediye sınırları içerisinde mahallelerden ve mahallelerdeki piknik alanlarından evsel atıklarının toplanması, yollarda bulunan eski ev eşyaları, ağaç dallarının vb.  malzemelerin toplanması, yollarda bulunan moloz ve inşaat atıklarının toplanması, toplanan çöplerin Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetiminde ve kontrolünde olan Çorlu çöp depolama sahasına nakletmek , cadde, sokak, meydan ve Pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılmasını, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programlarının belirlenmesini, yüklenici firmanın bu plan dahilinde yapmış olduğu çalışmaların kontrol ve takibi ile sonuçlandırılmasını sağlamak. 
3. 2872 Sayılı Çevre Kanununun öngördüğü esaslar çerçevesinde, Çorlu halkının huzur içinde sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarının korunması, iyileştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
4. Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanmasını, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesini, sözleşmelerin hazırlanmasını, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesini, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak.
5. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin, ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesini, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
6. Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanmasını, gerekli bilgi ve  belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak.
7. Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile Pazar kullanım alanları dahil tüm alanların süpürülmesini, yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.
8. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
9. Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
10. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
11. İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, parklarda ve piknik alanlarında oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
12. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının çevre temizlik ekiplerince toplanmasını sağlamak. 
13. İnşaat atıkları ve külleri kaldırtmak, kıldırtılmasını sağlamak.
14. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak.
15. Müdürlük çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
16. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan, gerek Halkla Masasına, gerek şikayet hattına yada mail yoluyla biriminden gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.
17. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara çöp konteynırlarının yerleştirilmesi, kötü durumda olan konteynırların tamir edilerek eski yerlerine yerleştirilmesi işlerinin yapılmak, bu ihtiyaçlar için yeni konteynır alımı yapmak.
18. Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak.
19. Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için meslek içi hizmet konusunda gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.
20. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak ve Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
21. Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesi suretiyle kötü koku ve sinek oluşumuna engel olunmasını sağlamak.
22. Belediye birimleri tarafından yaptırılan pankart asma, yıkım vb. faaliyetlerde personel desteği vermek.
23. Eğitim Kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmeti yapan yerlerde genel temizliğe katkıda bulunmak.
24. Belediye tarafından işletilen piknik alanlarının çöp ile ilgili temizlik ve bakımını yaptırmak. 
25. Bayram, merasim, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama haftaları gibi özel günlerde alan temizliğini sağlamak ve bu alanların hazırlanması, protokol kurulması vb. çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak.
26. Doğal afetlerde toplum ve çevre sağlığını sağlamak üzere gerekli temizlik faaliyetlerinin düzenli yapılmasını sağlamak, doğal afet atıklarını kaldırtmak.
27. Yoğun kış şartlarında Belediye’nin kış ile mücadele çalışmalarına yardımcı olmak.
28. Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların atıklarını kaldırtmak.
29. Semt pazarlarının temizliğini yaptırtmak.
30. Gerekli alanlara uyarı tabelası konulmasını sağlamak.
         
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI         
MADDE 8-
1. Temizlik İşleri Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirir. 
2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olup, Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve uygulanmasını sağlar. 
3. Temizlik İşleri Müdürü tüm personeli her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
4. Temizlik İşleri Müdürünün görev ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar. Çalışmaların yürütülmesinde personeline gerekli görev dağılımını yaparak, takibini yapar. 
5. Müdürlüğün Stratejik Planının uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlayarak personeli ile birlikte çalışmalar yürütür. 
6. Çorlu kentinin geleceğine yönelik stratejilerin geliştirilmesi için Çorlu’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversite vb. kurumlarla işbirliğinin sağlanması için gerekli koordinasyonu ilgili personeli ile birlikte sağlar. 
7. Kendisine bağlı olan birimlerde çalışan personelin birinci sicil amiri olarak sicil notu verir, personelin performans durumunu izleyerek, gerekli değerlendirmeleri yapar. Personelin izin, rapor, ödüllendirme, cezalandırma vb. konularda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. 
8. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
9. Mevcut cadde ve sokak ve meydanların süpürülmesini sağlamak. 
10. Mevcut konteynerlerin yıkanması, tamir edilmesi  ve dezenfeksiyonun yapılmasını sağlamak.
11. İlçe hudutları dahilinde oluşan ve/veya oluşabilecek moloz, toprak yığını gibi atıkların kaldırılmasını sağlamak. 
12. Ana arter ve güzergahların periyodik temizliklerinin yapılmasını sağlamak. 
13. Programlı bir şekilde cadde ve sokaklardaki bordür diplerinin süpürülmesini sağlamak. 
14. Bildirilen şikayet ve öneriler en kısa sürede işleme koymak ve sonuçlandırmak. 
15. Çorlu belediyesinin sunduğu hizmetlerin, halka zamanında duyurulması için tespit edilen periyotlarda, birimin faaliyetleri ile ilgili olarak Basın Yayın ve Organizasyon Sorumlusuna yazılı bilgi vermek. 
16. Birimin Harcama Yetkilisi Görevini yerine getirmek. 
17. Birimin bütçesini hazırlamak. 
18. Birimlerini, kalite politikası ve hedefler doğrultusunda yönlendirmek, denetlemek, kısımlar arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak. 
19. Birimindeki tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ve temin  etmek. 
20. Birimin iç ve dış ilişkilerini organize etmek, diğer birim yöneticileri ile bilgi alışverişinde bulunmak. 
21. Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu  ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara katılmak. 
22. Birimin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarını  ve istatistiklerini hazırlamak. 
23. Birimin haftalık faaliyet planını hazırlamak. 
24. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak  ve personelin kalite bilinci ile çalışmasını sağlamak. 
25. Birimindeki  personelin performans değerlendirmesini yapmak ve/veya kontrol etmek. 
26. Birimindeki donanım, teçhizat ve cihazları düzenli dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanın da yapılmasını sağlamak. 
27. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik  gelişmeleri izlemek, çalışma verimini ve/veya iş kalitesini arttırarak maliyetleri düşürecek  önlemler almak. 
28. Biriminde ki dokümantasyonun güncelliğini sağlamak, kalite kayıtlarının zamanında ve doğru ve tutulmasını sağlamak. 
29. Birimindeki tüm personelin motivasyonunu sağlayarak verimli çalışma ortamını temin etmek. İç ve dış tetkiklerde birimin kılavuz yönetici olarak temsil etmek. 
30. Birimindeki personelin iş sağlığı ve güvenliği  kurallarına uygun çalışmasını sağlamak. 
31. Birimindeki kaynak ihtiyaçlarını tespit etmek ve üst yönetimi raporlamak. 
32. Birimin çalışma ve usullerini gözden geçirerek , personelin görevinin etkinlikle yerine getirilebilmesi  için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, yetkisini şahsi hususlarda Çorlu Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunda üst makamları bilgilendirmek.
33. Birimin faaliyetlerini ilgilendiren yasa, yönetmelik ve mevzuatları takip etmek.
34. İlgili yasa, mevzuat, Başkanlık ilgili Bakanlıklar ve Çorlu Belediye Başkanlığı genelinde, bildiri, prensip kararları ve talimatları Çerçevesinde görevini yerine getirmek.
35. Birimin işlevleri ile ilgili olarak Üst Kademe Yöneticilerin istediği raporları hazırlamak.
36. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun öngördüğü esaslar çerçevesinde, Çorlu halkının huzur içinde sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarının korunması, iyileştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. 
37. Üst yönetimin kendisine verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri  de yapmak. 
 
 
TEMİZLİK ATÖLYE BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 9-
1. Araç ve malzemelerin bakımını yapmak veya yaptırmak.
2. Kullandığı donanım ve teçhizat ve cihazların düzenli ve dikkatli kullanmak.
3. Çalışma ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun ortam sağlamak. 
4. Amirlerin verdiği veya vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
5. Belediye ve şantiyedeki araç ve malzemelerin kontrol ederek uygun durumda bulunmalarını sağlamak.
6. Gerektiğinde kaynakçı ve boyacı personele yardımcı olmak. 
7. Biriminde ki donanım, teçhizat ve cihazları düzenli ve dikkatli kullanmak. 
8. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek. 
9. Üst amirinin kendisine verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yerine getirmek.
 
TEMİZLİK HİZMET ALIMI BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 10-
1. Doğrudan temin , ihale ve mal alımlarından sorumlu olmak ve ilgili hakedişleri düzenlemek. 
2. Temizlik ihalesinde söz konusu firmayı denetlemek ve uygun temizlik programını hazırlamak. 
3. Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirinin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek. 
4. Birimin haftalık aylık yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
5. Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak. 
6. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak ve personelin kalite bilinci ile çalışmasına  yönelik üzerine düşen görevi yerine getirmek. 
7. Birimde ki donanım, teçhizat ve cihazların dikkatli, düzenli kullanılmasını sağlamak. 
8. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. 
9. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek.  
10. Biriminin kaynak ihtiyaçlarını tespit edip amirini bilgilendirmek. 
11. Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
12. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik proje çalışmaları yapmak ve amirine sunmak.
 
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 11-
1. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için gerekli izin ve lisanları almak. 
2. Bünyelerinde görev yapan çevre görevlisinin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, iptal tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde başka bir çevre görevlisi istihdam etmek çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firması ile yeni bir çevre yönetimi hizmet alımı anlaşması yapmak.
3. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almasına rağmen yetkili makam tarafından çevre izninden muaf tutulan durumlar hakkında  görüş istemek ve gerekli faaliyetleri denetlemek.  
4. Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek. 
5. Birimin haftalık aylık yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri müdürlüğe sağlamak. 
6. Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak. 
7. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak ve personelin kalite bilinci ile çalışmasına  yönelik üzerine düşen görevi yerine getirmek. 
8. Birimde ki donanım, teçhizat ve cihazların dikkatli, düzenli kullanılmasını sağlamak. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. 
9. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek.  Biriminin kaynak ihtiyaçlarını tespit edip amirini bilgilendirmek. 
10. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik proje çalışmaları yapmak ve amirine sunmak. 
11. Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak. 
12. Belediyeyi ilgilendiren çevre konularında projeler üretmek, ortaklık projeleri oluşturulmasını sağlamak. 
13. Kentimizin doğal yapısını bozan ve görsel kirlilik yaratan faaliyetlere engel olmak, denetim altında tutmak. 
14. Güncellenen yasa ve yönetmelikleri takip etmek ve entegrasyonunu sağlamak. 
15. Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 12-
1. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun öngördüğü esaslar çerçevesinde, Çorlu halkının huzur içinde sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarının korunması, iyileştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. 
2. Çevreyi ve çevresel değerleri bozan, çevreyi kirleten faaliyetlere engel olmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
3. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetkileri çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak. 
4. Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek ve gereğinin yerine getirilmesini sağlayarak, işlem sonucundan ilgiliyi bilgilendirmek. 
5. Belediyeyi ilgilendiren çevre konularında projeler üretmek, ortaklık projeleri oluşturulmasını sağlamak. 
6. Güncellenen yasa ve yönetmelikleri takip etmek ve entegrasyonunu sağlamak. 
7. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 
8. Kurum içi ve kurum dışı çevresel konularda eğitimler düzenlemek. 
9. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; gürültü kirliliğine ilişkin gelen şikayetleri incelemek ve değerlendirmek üzere yetkili kurumlara bildirmek, yetki devri alınması halinde gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak.  
10. Gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların ve/veya iş makinelerinin denetiminin yapılması ve gürültüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak. 
11. Kentimizin doğal yapısını bozan ve görsel kirlilik yaratan faaliyetlere engel olmak, denetim altında tutmak. 
12. "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ile evsel kaynaklı atık suların arıtılması için gerekli çalışmaları koordine etmek. 
13. "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” çerçevesinde hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 
14. "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde Çorlu Belediyesi’nin üzerine düşen görevleri yerine getirmek, katı atıkların geri kazanımı konusunda çalışmalar yapmak. 
15. “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda kentimizdeki tıbbi atıkların toplanması ve uzaklaştırılmasının denetlemesini yapmak. 
16. “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda tehlikeli atıkların uygun bir şekilde bertarafının sağlanması için çalışmalar yapmak. 
17. Halkın çevre bilincini arttırıcı ve halk katılımını sağlayıcı faaliyetler ve bu konuda araştırmalar yapmak. 
18. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak kaçak hafriyat dökümünü engellemek. 
19. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü gereği; bitkisel atık yağ üreten işletmelere gerekli tebligatları yaparak, atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve atık yağ üreten işletmecilerin, lisanslı geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını sağlamak, yetkileri kapsamında buralarla ilgili denetimleri yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak. 
20. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği; lastikleri araçlarında kullanarak ÖTL  oluşumuna sebep veren gerçek ve tüzel kişileri, ÖTL oluşumuna sebep verenin ödememesi durumunda ÖTL’ eri  zilli yetinde  veya mülkiyetinde bulunduran  gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, ÖTL’ erin lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak. 
21. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4; d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar  tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak. 
22. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Uygulama Planı çerçevesinde İlçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak. 
23. Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde oluşan atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak. 
24. Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılarak Belediyeyi temsil etmek. 
25. Çevre kanunu gereği; faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, haklarında idari yaptırım uygulamak. 
26. Biriminin haftalık faaliyet planını hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak. Çorlu belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak. 
27. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak ve personelin kalite bilinci ile çalışmasına yönelik üzerine düşen görevi yerine getirmek. 
28. Biriminde ki donanım, teçhizat ve cihazların düzenli, dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak. 
29. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. 
30. Biriminde ki kalite kayıtlarının zamanında ve doğru tutulmasını sağlamak. 
31. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek.
32. Biriminin kaynak ihtiyaçlarını tespit edip amirini bilgilendirmek. 
33. Yetki sınırları dahilinde denetlemelerde bulunmak. 
34. Çevre koruma ve kontrol birimi çalışmalarını koordine etmek. 
35. Çevre koruma ve kontrol birimi çalışmalarının raporlarını değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak. 
36. Çevre zabıtasının çalışmalarını koordine etmek, gerekli hallerde yönlendirerek daha verimli çalışmasını sağlamak. 
37. Çevre yönetmeliklerinin uygulaması sırasında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için gerekli denetimleri yapmak. 
38. Çevreyle ilgili vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen şikayetleri almak, değerlendirmek, amirinin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek. 
39. Halkı bilinçlendirmek amacıyla planlanan eğitim çalışmalarında yer almak. 
40. Çevreyle ilgili yapılan faaliyetler sonucunda oluşan bilgileri içeren raporları hazırlamak, çevre bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak ve amirine sunmak. 
41. Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
 
BELEDİYE TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 13-
1. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Önerler mahallesi, Seymen mahallesi, Şahbaz mahallesi, Türkgücü mahallesi, Sarılar mahallesi, Deregündüzlü mahallesi ve Maksutlu mahallesinde ve bu mahallelerdeki piknik alanlarının evsel atıklarının toplanması, çöp döküm sahasına nakledilmesi, yollarda bulunan eski ev eşyaları, ağaç dallarının vb.  malzemelerin temizlenerek belirtilen çöp döküm sahasına taşınması, bu mahallelerde kurulan Pazar yerlerinin temizlenmesi, yollarda bulunan moloz ve inşaat atıklarının toplanmasını kontrol etmek ve düzenlemek için hazırlanan temizlik programını gerçekleşmesini kontrol etmek. 
2. Haftalık ve aylık temizlik raporlarını oluşturmak. Müdürlüğe gelen şikayetlerin çözümlenmesini sağlamak. 
3. Yıpranmış konteynerlerin tamiratını organize etmek. 
4. Temizlik hizmeti için gerekli araç, ekipman ve personeli Belediyeye ait Çevre Mühendisi  ve idarenin bilgisi dahilinde yönetmek ve organize etmek. 
5. Belediyemiz ile katı atık sözleşmesi yapan fabrika ve işletmelerin evsel atıklarının toplanması hususunda çöp toplama araçlarını ve personeli organize etmek, raporları hazırlamak ve amirine sunmak. 
6. Biriminde ki kalite kayıtlarını zamanında ve doğru tutmak. 
7. Biriminde ki donanım, teçhizat ve cihazları düzenli, dikkatli kullanmak. 
8. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek. 
9. Biriminin haftalık faaliyet planını hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak. 
10. Çorlu belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak. 
11. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak ve personelin kalite bilinci ile çalışmasına yönelik üzerine düşen görevi yerine getirmek. 
12. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. 
13. Biriminde ki kalite kayıtlarının zamanında ve doğru tutulmasını sağlamak. 
14. Biriminin kaynak ihtiyaçlarını tespit edip amirini bilgilendirmek. 
15. Yetki sınırları dahilinde denetlemelerde bulunmak. 
16. Üst amirinin kendisine verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yerine getirmek.
 
TEMİZLİK İŞLERİ BÜRO BİRİMİ SORUMLUSU
MADDE 14-
1. Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak ve gerektiğinde şoförler ile gerekli kurum, kuruluş ve şahıslara ulaşımını sağlamak. 
2. Gerekli evrakların çoğaltılmasını ve birer kopyalarının arşivlenmesini sağlamak. 
3. Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen tüm dilekçeleri kayıt altına alarak müdürlükteki ilgili personele ulaştırmak ve işlem sonucundan ilgiliyi bilgilendirmek. 
4. Ambara giren ve çıkan malzemelerin takibini denetlemek. 
5. Aylık ve yıllık olarak malzeme girdi ve çıktıları hakkında rapor arşivlemek. 
6. Biriminde ki kalite kayıtlarını zamanında ve doğru tutmak. 
7. Mal veya hizmetin teslim alınmasına yönelik gerekli işlemleri denetlemek ve ödeme için gerekli belgeleri hazırlamak.
8. Müdürlük bünyesinde arşiv güncelleme çalışmalarını yapmak.  
9. Çalışmaları kapsamında gerekli raporlamalar, sunumlar ve yazışmaları bilgisayar ortamında hazırlamak ve arşivlemek. 
10. Birimden çıkacak olan yazıları kayıt altına alarak,  ilgili birim ve kurumlara zamanında iletilmesini sağlamak. 
11. Kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli, dikkatli kullanmak. Biriminde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve çalışanları denetlemek. 
12. Biriminin haftalık faaliyet planını hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak. 
13. Çorlu belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak. 
14. Biriminde iyileştirme faaliyetlerini takip etmek, gerekirse başlatmak ve personelin kalite bilinci ile çalışmasına yönelik üzerine düşen görevi yerine getirmek. 
15. Birimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. 
16. Biriminde ki kalite kayıtlarının zamanında ve doğru tutulmasını sağlamak. 
17. Biriminin kaynak ihtiyaçlarını tespit edip amirini bilgilendirmek. 
18. Yetki sınırları dahilinde denetlemelerde bulunmak.  
19. Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak. 
 
MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASI İŞBİRLİĞİ 
MADDE-15 
 
a) Müdürlük bünyesinde çalışan personel arası işbirliği ve koordinasyon, Temizlik İşleri Müdürü tarafından sağlanır. 
 
b) Müdürlüğe gelen evraklar, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir ve müdür tarafından gereği için ilgili personele tevzi edilir. 
 
c) Müdürlükte görevli personelin herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaların yeni görevlendiren kişiye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
 
d) Sorumlu olan personel, yaptıkları işlerle ilgili çalışmaları, müdür yönetiminde yapılan müdürlük içi toplantılarda diğer personeller ile paylaşır. Gerekli olduğu durumlarda personeller yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunur, işbirliği sağlar. 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
MADDE-16
 
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK 
MADDE-17
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME 
MADDE-18 
 
Bu Yönetmelik hükümlerini Çorlu Belediye Başkanı yürütür. 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l