Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Erkan TOSUN
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
02826847563
T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET İÇİ YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ KISIM
 GENEL HÜKÜMLER
 
 
 
MAKSAT
MADDE-1
 
Yönetmeliğin Amacı; Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki hizmetlerin tür, niteliği ve işleyişi ile ilgili esaslar, kuruluş gayesi ve personelin görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
 
KAPSAM
MADDE-2
 
Bu yönetmelik 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile ilgili kanunla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut yeşil alanların bakım onarım ve korumasını kapsar.
 
KAPSAM
MADDE-3
 
Bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 48. Maddesi ve 2006/9809 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
 
GÖREV VE SINIRLAR
 
 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE-4
 
Müdürlük park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit eder ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapar. Bu alanları kurarken gerekli bitkisel materyali temin etmek için fidanlıklar ve seralar işletir.
Mevcut yeşil alanların bakımını esas olmak üzere de korumasını yapar. Ayrıca yapı bölgesi tanzim etmek ve şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz gibi) uygulamak.
 
SINIRLAR
MADDE-5
 
Çorlu Belediyesi sınırları ile mücavir alanlarını ihtiva eder.
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
KURULUŞ
 
 
MADDE-6
 
- Müdür
- Gerçekleştirme Görevlisi
- Kontrol Şefliği
- Plan ve Proje Şefliği
- Park Bakım ve Takip Şefliği
- Atölye İmalat Şefliği
- Üretim ve Takip Şefliği
- Sulama ve Takip Şefliği
- Hayvan Bakım Görevlisi
- Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
- Büro Görevlisi
- Operatör
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
YÖNETİCİLERİN GÖREV YETKİ VE NİTELİKLERİ
 
 
MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-7
 
Nitelik; Orman veya Ziraat Mühendisi olmak.
Görev; Çorlu Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder. Birim Şefleri arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürümesini sağlar.
 
Müdürün Görev yetki ve Sorumlulukları:
 
1. Çorlu Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
2. Müdürlüğün İdari ve Teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.
3. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek palan ve programlamaları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
4. Şeflikler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve denetler.
5. Her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını ve denetimini yapar.
6. Yıllık programlar hazırlatır ve programlara uyumu denetler.
7. Yapılacak işlerin yerinde denetimini sağlar. Etkinlik artınca tedbirlerin alınmasını gerçekleştirir.
8. İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.
9. Müdürlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek eğitim çalışmalarını planlar.
10. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Çorlu Belediyesi Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirleri alma ve uygulama yetkisi.
11. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
12. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.Derece de imza yetkisi.
13. Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen cezalarını verme yetkisi.
14. Müdürlüğe bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
15. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, şefler ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanları tespit etmek yetkisi.
16. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan birini Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Makamın onayına sunma yetkisi.
17. Birim şeflerinin işlevleri itibari ile görev dağılımını yapma yetkisi.
18. Müdürlüğümüze bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde düreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
19. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
20. Üst Makamlarca verilecek diğer yetkiler.
21. Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin, gereği gibi yerine getirilmemesinden.
22. Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından.
23. Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
 
 
1-) GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Madde-8
 
Nitelik; Orman veya Ziraat Mühendisi olmak.
Görev;  Müdürlüğün satın alma faaliyetlerindeki yapılan harcamaların bütçeye uygun ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak, harcama yetkilisinin vermiş olduğu harcama talimatı üzerine; söz konusu işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak, mal veya hizmetin teslim alınmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak, ödeme için gerekli belgeleri hazırlamak, birimin haftalık, aylık faaliyet raporları ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak, birimindeki kalite kayıtlarının zamanında ve doğru tutmakla sorumludur.
 
 
2-) KONTROL ŞEFLİĞİ
MADDE-9
 
Nitelikleri; Peyzaj Mimarı, Orman ve Ziraat Mühendisi olanlar atanabilir. Bulunmadığı takdirde ziraat teknisyeni istihdam edilebilir.
Görev; Bölgesindeki her türlü teknik ve idari işleri mevzuat dahilinde ve müdüriyetten aldığı emirler çerçevesinde ifa eder. Kendisine bağlı yeşil sahalar, refüjler, piknik yerleri, yol ağaçlandırmaları, çocuk bahçeleri ile bunların, bakım, dikim ve muhafaza işlerini yürütür(Park, Bahçe ve Korular dahil). Müdüriyetle olan yazışma ve bunlara ait dosyalama işlerini tanzim ettirir. Bölgesine ait ağaç kesme ve periyodik budama planları yapar. Emrindeki personelin göreve devamlılığını denetler ve disiplinli olmalarını sağlar. Bölgesinde görev alan her cins vasıta ve şoförlerin randımanlı çalışmalarını denetler. İş kanunu ve toplu iş sözleşmesi uyarınca gerekli çalışma düzenini kurar. Emrinde yeteri kadar ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknikeri, bahçıvan, usta, bahçe işçisi, bekçi bulunur. Müdüre karşı sorumludur.
 
Kontrol Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları :
 
1. Bölgesindeki her türlü teknik ve idari işlemin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
2. Bağlı yeşil sahalar refüjlerin, park olan kısmın ağaçlandırılmaların da bakım, dikim ve korumasını sağlar.
3. Yazışmaları ve dosyalamaları yaptırır.
4. Ağaç kesme ve periyodik budamaları yapar.
5. Personeli takip eder.
6. Demirbaşların muhafazasını sağlar.
7. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi.
8. Müdürlüğün işlevlerini yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
9. Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek yetkisi.
10. Şefliğine bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
11. Kendisine bağlı işçileri yönetmek öneri ve talimatlar verme yetkisi.
12. Şeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak yetkisi.
13. Bağlı şeflik personeline saatle özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, disiplin, yer değiştirme gibi personel işlemleri için müdüre önerilerde bulunma yetkisi.
14. Görevlerinde belirtilen işleri yürütürken eşdeğerdeki görevlilerden iş akımının gerektirdiği hizmetleri yapılmasını isteme yetkisi.
15. Müdürce verilecek diğer yetkiler.
 
3) PLAN VE PROJE ŞEFLİĞİ
MADDE-10
 
Nitelik; Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olanlar atanabilir.
Görevi; Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan park, bahçe, yeşil saha, refüj, çocuk bahçeleri vs. gibi yerlerin etüt ve plan ve projelerini yapmak, bunlara ait dosyaları tanzim etmek, ilgili bölge mühendisleriyle işbirliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların tatbikatını yerinde yürütmek asli görevidir. Ayrıca mevcut park, bahçe, yeşil saha, çocuk bahçeleri ve refüjlerin revizyon projelerini yaparak bunlara ait düzenlenebilir. Arşiv sistemi kurmakla ve işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Müdüre karşı sorumludur.
 
Plan ve Proje Şefliğinin Görev ve Sorumlulukları:
 
1. Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan park, bahçe, yeşil saha, refüj, çocuk bahçeleri vs. gibi yerlerin etüt ve planlarını yapmak.
2. Planlara ait dosyaları tanzim etmek. İlgili bölge mühendisleriyle işbirliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların tatbikatını yerinde yürümek asli görevidir.
3. Ayrıca mevcut park, bahçe, yeşil saha, çocuk bahçeleri ve refüjlerin revizyon planlarını yaparak bunlara ait düzenli bir arşiv sistemi kurmakla yükümlüdür.
4. Emrinde yeteri kadar eleman çalıştırarak işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak ve bu mevzuda eleman yetiştirmek zorundadır.
5. İlgili bölgenin şefi, mühendisi ile koordineli olarak çalışmak.
6. Plan taslağı çıkartarak planların gözden geçirilmesi.
7. Müdüre karşı sorumludur.
 
 
4) PARK BAKIM VE TAKİP ŞEFLİĞİ
MADDE-11
 
Nitelikleri; Peyzaj Mimarı, Ziraat Mühendisi ve Orman Mühendisi olanlar atanabilir. Bulunmadığı takdirde peyzaj veya ziraat teknikeri istihdam edilebilir.
Görevleri; Bölgesindeki her türlü teknik ve idari işleri mevzuat dahilinde ifa eder. Kendisine bağlı yeşil sahalar, refüjler, piknik yerleri yol ağaçlandırmaları, çocuk bahçeleri ile bunların bakım, dikim ve muhafaza işlerini yürütür.(Park, Bahçe ve korular dahil). Müdüriyetle olan yazışma ve bunlara ait dosyalama işlerini tanzim ettirir. Parklarda meydana gelen her türlü arıza durumu tespit etmek ve onarımını sağlamak, yapısal elemanların zamanında hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Emrinde park bakım ve takip görevlisi bulunur. Müdüre karşı sorumludur.
 
 
A- Park Bakım ve Takip Görevlisi
 
Nitelik; Lise veya ortaokul mezunu olmalıdır.
Görevi; İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan alanların; park, çocuk bahçesi, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım faaliyetlerini emirler doğrultusunda kontrol etmekle yükümlüdür.
 
 
5) ATÖLYE İMALAT ŞEFLİĞİ
MADDE-12
 
Nitelik; Yüksek Tekniker Okulu mezunu olanlar atanabilir.
Görevi; Müdürlükten verilen veya ünitelerden intikal eden bilumum imalat, tamirat vs. işlerin atölyelerde yapılmasını sağlar. Marangozhane, demirhane, boyahane, elektrik ve inşaat bölümlerini ihtiva eder. Müdürlüğün yukarıda açıklanan tüm işleri bu şeflikçe sağlanır. Park bakım ve takip şefliğine ve müdüre karşı sorumludur.
 
Atölye Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:
 
1. Müdürlük birimlerinden gelen bilumum imalat tamirat vs. işlerin atölyelerde yapılmasını sağlar.
2. Atölyelerin yeterli olmadığı konularda yaptırılmasının takibini sağlar.
3. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi.
4. Müdürlüğün işlevlerini yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
5. Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek yetkisi.
6. Şefliğine bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
7. Kendisine bağlı memurları yönetmek öneri ve talimatlar verme yetkisi.
8. Şeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak yetkisi.
9. Bağlı şeflik personeline saatle özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, disiplin, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdür yardımcısına, Müdüre önerilerde bulunma yetkisi.
10. Görevlerinde belirtilen işleri yürütürken eşdeğerdeki görevlilerden iş akımının gerektirdiği hizmetlerin yapılmasını isteme yetkisi.
11. Müdür Yardımcısı, Müdürce verilecek diğer yetkiler
12. Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından.
13. Kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden.
14. Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından.
15. Müdüre karşı sorumludur.
 
 
6) ÜRETİM VE TAKİP ŞEFİ
MADDE-13
 
Nitelik; Orman veya Ziraat Okulu mezunu atanabilir. Mesleğinde tatbiki olarak çalışmış olanlar tercih edilir.
Görevi; Üretim ile ilgili talimatları hazırlamak, üretim planını hazırlamak, üretim için gerekli malzemeleri belirlemek ve teminini sağlamak, üretim aşamalarında çıkan hastalık, zayi, ölüm ve zararlıların sebeplerini incelemek, kişi ihmali olup olmadığını araştırmak ve rapor hazırlayarak Teknik müdür yardımcısını bilgilendirmek. Üretim faaliyetlerinde çıkan teknik veya işçilikle ilgili problemlerin giderilmesi için çözümler üretmek ve uygulanmasını sağlamak, kendisine bağlı elemanların disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, seraya giren ve seradan çıkan bitkilerin kayıt altına alınmasını sağlamak, üretimin her aşamasında takip ve kontrollerinini yapmak, yanlış uygulamalar vuku bulduğunda bizzat uygulamalı olarak doğrusunu göstermek ve öğretmek, seradaki tüm bitkilerin bakımının doğru şekilde yapılmasını sağlamak, vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek, biriminin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamakla sorumludur. Müdüre karşı sorumludur.
 
7) SULAMA VE TAKİP ŞEFİ
MADDE-14
 
Nitelik; Orman veya Ziraat Okulu mezunu atanabilir. Mesleğinde tatbiki olarak çalışmış olanlar tercih edilir.
Görevi;  Sulama uygulamalarında talepler doğrultusunda alan keşfini yapmak, alan için en uygun ve ekonomik sulama yöntemini belirlemek, sulama sistem tasarımını yapmak, sulama projelerinin metrajını çıkarmak, sorumlu olduğun yeşil nalanlardaki bitki su ihtiyacını belirlemek, su ihtiyacına göre sulama sürelerini belirlemek, park bakım ve sulama uygulamalarının her aşamasında uygun yapılmasını sağlamak, uygulanan sulama projelerinin kontrolünü yapmak, uygun olmayan durumların düzeltilmesini sağlayarak sonuçtan müdürünü bilgilendirmek, vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek, biriminin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamakla Müdüre karşı sorumludur.
 
 
 
A) Sulama ve Takip Görevlisi
 
Nitelik; Lise veya ortaokul mezunu olmalıdır.
Görevi; İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan alanların; park, çocuk bahçesi, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların sulama ve takip faaliyetlerini emirler doğrultusunda kontrol etmekle yükümlüdür.
 
 
 
 
8) HAYVAN BAKIM GÖREVLİSİ
MADDE-15
 
Nitelik; Lise veya ortaokul mezunu olmalıdır.
Görevi; Sera üretim tesisinde bulunan hayvanların beslenmesi, temizliği ve bakımında görevli olacaktır.
 
 
9) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
MADDE-16
 
Nitelik; Lise veya ortaokul mezunu olmalıdır.
Görevi; Ayniyata ait bütün işleri, ayniyat talimatnamesi esaslarına göre yürütür.
 
Ayniyat Mutemedi 3 ana defter tutmakla yükümlüdür.
 
1. Demirbaş Eşya Defteri: Demirbaş olarak nitelendirilen eşyanın sırasıyla cinsi, nevi, ebadı, fiyatı ve nereye verildiği kimin üzerine zimmetli bulunduğu, demirbaş eşya defterine geçen eşyanın ne şekilde ( mübaya, ayniyat, hibe ) alındığının kayıt edildiği defterdir. Demirbaş eşya defterinin sayfalarının tam olarak numaralanması ortalarının mühürlenmesi ve son sayfasına miktarının yazılarak tasdik ettirilmesinden ayniyat mutemedi sorumludur.
2. Ayniyat Yevmiye Defteri: Bu defterinin tutulması zorunluluğu ile tutulma şekli ayniyat talimatnamesinin 26. Ve 30. Maddeleri esasına göre yürütülür.
3. Ambar Esas Defteri: Ayniyat Mutemedi, ambardaki mevcut malzemeyi bilmek, ambar tahkikatını kontrolünü yapabilmek maksadıyla ambar esas defteri tutmak mecburiyetindedir. Ayniyat talimatnamesinin esasları uyarıca demirbaş eşyalarının numaralandırılmasından sorumludur. Ayrıca her mali yıl sonunda müdürlüğe bağlı ünitelerden demirbaş tadat cetveli ile imhaları gereken eşyaların miktarlarını tespit ve listelerini tanzimle görevlidir. Şefliklerden gelen tadat cetvellerini birleştirerek müdürlüğün ana demirbaş tadat cetvellerini tanzim eder.
 
10) BÜRO GÖREVLİSİ
MADDE-17
 
Nitelik; En az lise mezunu olmalıdır.
Görevi; Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak, gerekli evrakların çoğaltılmasını ve birer kopyalarının arşivlenmesini sağlamak, vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen dilekçeleri kayıt altına alarak müdürlükteki ilgili personele ulaştırmak ve işlem sonucundan ilgiliyi bilgilendirmek, müdürlük bünyesinde arşiv güncelleme çalışmaları yapmak, güncelleme, gerekli raporların tutulması, sunumlar ve yazışmaları yapmak birimden çıkacak olan yazıları kayıt altına alarak ilgili birim ve kurumlara zamanında iletilmesini sağlamakla yükümlüdür.
 
11) OPERATÖR
MADDE-18
 
Nitelik; En az ortaokul mezunu olmalıdır.
Görevi; Kullanmakta olduğu tüm alet, edevat ve makinelerin bakımını ve temizliğini yapmak, kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli, dikkatli kullanmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak ve üst amirinin verdiği ve vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
HİZMET VE İŞLEYİŞ
 
 
GÖREVİN ALINMASI
MADDE-12
 
A) Görevi, Belediye Başkanı’nın veya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nın vereceği plan, program ve direktiflerinde alınır.
B) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır.
C) Görev, müdürlüğe gelen evrakın gereklerinden alınır.
D) Görev, mevcut hizmetlerin idamesi için görevlerinden çıkarılır.
 
 
GÖREVİN PLANLANMASI
MADDE-13
 
Alınan emir ve mevcut imkanlar dikkate alınarak görev haline getirilir ve incelenir.
Koordine edilir, müsvetteye alınır. Bağlı bulunduğu şefliğe veya birime verilir. Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre daktilo edilir. Paraf veya imzalanarak işleme konulur.
 
GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ
MADDE-14
 
Mevcut mevzuat ve alışılmış usul ve teamüller nazari itibara alarak görevin iyi bir şekilde yürütülmesinde çalışılır.
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ BÖLÜMÜ VE KOORDİNASYON
 
 
 
 
İŞ BÖLÜMÜ
MADDE-15
 
 
A) Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasındaki şeflikler ile mühendisler ve teknisyenler arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
B) Bir şefliğe bağlı olan personel arasındaki işbirliği şefler tarafından sağlanır.
 
 
 
DİĞER KURULUŞLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYON
MADDE-16
 
A) Belediye Encümeni Kararı gerektiren ihale işleri de ilgili evrak Hesap İşleri Müdürlüğü’nden geçirilerek Belediye Encümeni’ne intikal ettirilmek suretiyle bu müdürlükle işbirliği sağlanır.
B) Müteahhitlerde olan ihtilaflar benzeri konularda Hukuk Müşavirliği’nden hukuki müteala istenmek suretiyle koordinasyon sağlanır.
C) Diğer müdürlük ve kuruluşlarla iş gereği bilgi alışverişi için yazılı koordinasyon yapılabileceği gibi, sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar müdürler seviyesinde yapılabileceği gibi genel sekreter yardımcıları seviyesinde de yapılabilir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVRAKA YAPILACAK İŞLEM VE ARŞİVLEME
 
 
 
EVRAKA YAPILACAK İŞLEM
MADDE-17
 
A) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gelen evrak üç işlem görür.
 
1. Evrakın kayda alınması işlemi: Müdürlüğe gelen evrak Yazı İşleri Şefliği’nce teslim alınır. Gelen tüm evrakların önce kaydı yapılır. Kayda alınması için üç defter tutulur. Kayıt defteri (gelen-giden), basın ve halkla ilişkiler değerlendirme defteri ve merkezi evrak kayıt defteri.
2. Evrakın şefliklere ayrılma ve havale işlemi: Kayda geçen evrak Yazı İşleri Şefi tarafından kontrol edilerek varsa evveliyatlarına ait numaralar bağlandıktan sonra ilgili şefliğe havale edilir.
3. Evrakın şefliklere ve birim amirlerine dağılma işlemi: Müdür tarafından havale edilen evrak, ilgili şefliğe zimmetle teslim edilir.
 
EVRAKIN ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMASI VE CEVAP HAZIRLANMASI
MADDE-18
 
A) Yazı İşleri Şefliği’nce teslim alınan evrak kayıt işleminden sonra ilgili memura havale edilir.
B) İlgili memur yazıyı inceler ve yazıyı hazırlar. İmza işleminden sonra kayıt memuru evrakın suretlerini ayırıp aslını seçerek, Yazı İşleri Şefliği’ne zimmetle teslim eder.
 
GİDEN EVRAKA YAPILAN İŞLEM
MADDE-19
 
Şefliklerin kendi aralarında yapacakları yazışmaların müdürlük imzası ile dış müdürlüklere, resmi veya özel kuruluş ile şahıslara gönderecekleri evrak Yazı İşleri Şefi tarafından zimmet mukabili alınır. Kayıt defterine kaydı yapılır. Zimmet defteri kayıt edilerek sevk edilmek üzere ilgili müdürlük kalemlerine zimmetle teslim edilir. Diğer evraklar PTT ile gönderilir.
 
ARŞİVLEME
MADDE-20
 
Yazı İşleri Şefliği tarafından imza işlemleri tamamlanan evrakın suretleri dosyasına konan, ihale işlemleri tamamlanmış olan evrakların suretleri de dosyalarına konur. Tarih ve sayı numaralarına göre sıraya konulur.
Muameleleri tamamlanmış olan evrak ilgili memur tarafından hıfzı işi arşive kaldırılır.
İşleri biten ihale dosyaları da ilgili memur tarafından ihale kayıt defterine geçici ve kesin kabulleri yapıldığına dair bir not konur ve arşive kaldırılır.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM – CEZAİ FİİL VE HALLER
 
 
 
 
MÜDÜRLÜK İÇİ DENETİM
MADDE-21 
 
Personel en yakın amirinden başlayarak sürekli denetime tabi tutulur.
 
A) Personelin çalışma durumu ile, kılık kıyafeti ve mesai saatlerine riayeti gözetim altında bulundurulur.
B) Denetim sırasında personelin iş sahipleri ve müteahhitlerle olan tutum ve davranışlarında aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur.
1. Dilek ve şikayet için müracaat eden vatandaşlarla, müteahhitlerin talepleri (mevzuat, adalet ve dürüstlük ) ilkeleri dahilinde objektif bir şekilde değerlendirilerek zamanında işleme tabi tutulur.
2. Müracaat edenden kimlik sorulur. Başkasının yerine müracaat kabul edilmez.
3. Müracaat sahipleri bürolara sokulmaz ve asla özel bir işlemle ayrıcalık tanınmaz.
4. Bürolarda iş takipçiliği yapılmasına katiyen müsamaha gösterilmez.
5. Normal iş temasları dışında müteahhitlerin ve müracaatçıların büroları işgal etmesine izin verilmez, müsamahakar davranılmaz, asla özel işlemlere tabi tutulmaz.
 
C) İlk kademelerden başlamak üzere denetim yapacak kademeler aşağıda kayıtlıdır.
 
1. Personel bağlı bulunduğu şef tarafından devamlı denetim altında bulundurulur.
2. Şeflik ve mahiyetindeki personel müdür tarafından devamlı denetim altında bulundurulur.
3. Müdür yardımcıları, şefler ve tüm personel Park ve Bahçeler Müdürü tarafından devamlı denetim altında bulundurulur.
 
MÜDÜRLÜK DIŞI FAALİYET SAHASI DENETİMİ
MADDE-22
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sera üretim tesisi idari binası dışındaki faaliyet sahaları ihale işleri ile, belediye işçi ekipleri ile, yapılan işleri ve şeflikleri ile koruları kapsar.
 
A) İhale sureti ile yapılan işler birim şefleri mühendisi tarafından devamlı denetim altında bulundurulur.
B) Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçi ekipleriyle yapılan işler, Park Bakım ve Taki.p Şefi tarafından devamlı denetim altında bulundurulur.
C) Ambar ve depolar taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından devamlı denetime tabi tutulur.
D) Yukarıdaki işler Birim Şefleri tarafından devamlı denetime tabi tutulur.
E) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tüm işleri müdür tarafından devamlı genel denetime tabi tutulur.
 
 
 
 
 
 
 
DİSİPLİN CEZALARI UYGULANACAK FİİL VE HALLER
 
 
DİSİPLİN CEZALARI
MADDE-23
 
A) Disiplin cezaları belediye memur ve müsdahdemleri nizamnamesinin ilgili maddeleri ile, devlet memurları yasasında yazılıdır.
B) İşçi statüsünde çalışan personel için işi kanunu ve toplu sözleşmelerdeki disiplinle ilgili hükümlerde yazılıdır.
 
UYGULANAN FİİL VE HALLER
MADDE-24
 
A) 36.1 Disiplin cezaları belediye memur ve müsdahdemleri nizamnamesinin ilgili maddesi ile, devlet memurları yasasındaki fiil ve hallere uygulanır.
B) İşçi statüsünde çalışan personel için iş kanunu ve toplu sözleşmelerdeki disiplinle ilgili fiil ve haller uygulanır.
Uygulama ve Geçerlilik Hükümleri; Bu yönetmelik Çorlu Belediye Meclisi’nde kabul ve resmi gazetede yayımı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
 
 
ÇEŞİTLİ VE UMUMİ HÜKÜMLER
MADDE-25
 
A) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve müdürlüğü ilgilendiren konularda yardımcı olmak.
B) Hayır kuruluşlarından gelen ( Camii, dernek, yurt, vakıf gibi ) talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmek.
C) Yukarıda adı geçen kuruluşlarla koordinasyon sağlamak suretiyle ağaçlandırma, park, bahçe ve diğer yeşillendirme sahalarında yardımcı olmak.
D) Gönüllü kuruluşlarla koordineyi sağlayarak Çorlu’yu ağaçlandırmak için işbirliği temin etmek.
E) Basınla temasa geçerek yeşili korumak için halkı bilinçlendirmek için programlar yapılmasını sağlamak.
F) Orman yangınlarını önlemek için eğitici fikirler hazırlamak.
 
 
MADDE-26
 
Bu yönetmelik bulunmayan hususlarda Belediye Başkanı’nın emri talimat ve olurları ile sevk ve idare edilir.
 
MADDE-27
 
İşbu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
MADDE-28
 
Bu yönetmelik Çorlu Belediyesi Meclisi’nin kabul ve resmi gazetede yayımı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
 
 
MADDE-29
 
İşbu yönetmelik yirmi dokuz maddeden ibarettir.
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin …./…../…….. tarih ve ……sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l