Plan ve Proje Müdürlüğü

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 
 
AMAÇ 
MADDE-1 
  
Bu yönetmeliğin amacı, Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün konularına ilişkin usul ve esaslar ile çalışma alanlarını düzenlemektir. 
 
 
KAPSAM 
MADDE-2 
 
Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde, Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görev, yetki ve çalışma usulü ile işleyişini kapsar. 
 
 
HUKUKİ DAYANAK VE KURULUŞ
MADDE-3 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 48. maddesi ve Çorlu Belediye Meclisi’nin  10/10/2006 tarih ve 2006/873 numaralı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanı’nın yada görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 
 
 
TANIMLAR 
MADDE-4 
 
Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye :  Çorlu Belediyesi’ni,
b) Başkan       :  Çorlu Belediye Başkanı’nı,
c) Başkan Yardımcısı :  İlgili Belediye Başkan Yardımcısı’nı,
d) Meclis           :  Çorlu Belediye Meclisi’ni,
e) Encümen               :  Çorlu Belediye Encümeni’ni,
f) Müdürlük           :  Plan ve Proje Müdürlüğü’nü,
g) Müdür         :  Plan ve Proje Müdürü’nü,
h) Personel               :  Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TEŞKİLAT YAPISI, BAĞLILIK
 
 
KURULUŞ VE TEŞKİLAT 
MADDE-5 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Personel yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir.
 
a)  Müdür
 
  Planlama Birimi
b)  Şehir Plancısı
c)  Tekniker
 
Harita Birimi 
d)  Harita Mühendisi
e)  Harita Teknikeri
 
Numarataj Birimi
f)  Numarataj Görevlisi
 
Evrak Kayıt ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
g)  Büro Görevlisi
h) Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
 
Arşivleme Birimi
i)  Arşiv Görevlisi
 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Elemanı"  ve  " Arşiv Yardımcı Elemanı" görevlendirilmesi yapılabilir.
 
BAĞLILIK 
MADDE-6 
 
  Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
 
 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-7
           
a) Plan ve Proje Müdürlüğü’nü Belediye Başkanlık Makamı’na karşı temsil eder.
b) Hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için programlar yapar.
c) İmar planı, proje konularında başkanlık düzeyinde danışmanlık görevi yapar.
d) Müdürlüğü ile ilgili olan yazıları imzalama ve paraf etmekle yetkilidir.
e) Harcama yetkilisi olarak müdürlüğe ait harcamaları yönlendirir, denetler, evrakları imzalar.
f) Diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlar.
g) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, düzenini sağlama görev ve sorumluluğu müdüre aittir.
h) Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.
i) Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırır.
j) Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler.
k) İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder.
l) Servisler arasında koordinasyonu sağlar.
m) Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil ve birinci derecede tezkiye amiri olma yetkisini kullanır.
n) Başkanlık Makamı’nın yetkilendirdiği yerlerde Belediyeyi temsil etmek
o) Belediye’nin stratejik plan ve performans programındaki Müdürlük ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek.
 
PLANLAMA BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-8
 
a) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik gereği imar planlarını yapmak ve/veya yaptırmak, uygulama imar planında yapılacak olan değişiklikleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenmesini sağlayarak hazırlanan önerileri Belediye Meclisi onayına sunmak.
b) İmar planı olmayan yerlerde, nazım imar planı, uygulama imar planı yapmak ve/veya yaptırmak, plan değişikliği yapmak ve/veya yaptırmak.
c) Yürürlükteki mevcut imar planlarının aksayan kısımlarının revizyonunu yapmak, yaptırmak, onaylatmak.
d) Plan askı süresi içerisinde onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak. 
e) Plan yapım sürecinde;
a. Halihazır haritaları temin etmek,
b. Kamu Kurum ve Kuruluşları’ndan görüş almak,
c. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek.
f) Yapılan plan değişikliklerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
g) Birimi ile ilgili yapılacak hizmet işi ihale dosyalarını hazırlamak.
h) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.
i) Karayolları kenarında yapılacak inşaatlarda, karayolu geçiş izin belgesi için gerekli çalışmaları yapmak.
j) Konusuna göre, İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili her türlü şikayet dilekçesini değerlendirmek, incelemek ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
k) Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, Plan ve Proje Müdürü’nün bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek.
l) Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak.  
m) Vatandaşlardan veya çeşitli kurumlardan gelen talep doğrultusunda imar durumu belgesini hazırlamak.
n) Biriminin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
o) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
 
 
HARİTA BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-9
 
a) İfraz, tevhit, yola terk işlemlerinde, imar durumu ile belirtilen şartlarda imar parsellerinin oluşturulması için, kadastro parsellerinin birleştirilmesi ayrılması ve kamu hizmetlerine ayrılan kısımların tespiti ile buna ilişkin, tescile tabii harita ve planlar yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilmiş projelerin kontrolü ile gerekli encümen kararlarının alınmasını sağlamak.
b) İmar durumuna uygun imar parsellerin teşekkülünden sonra, hazırlanacak inşaat projesine esas olacak, yol ve parsellerinin durumunun ölçüm işlemlerinin yapılarak kotlu krokilerini hazırlamak.
c) Vatandaştan gelen talep doğrultusunda ruhsat işlemine esas aplikasyon belgesinin kontrolünü yapmak.
d) Mevcut durumun arazide tespiti ve ölçümü ile buna ilişkin tanzim edilen her türlü kroki haritaları bilgisayar ortamına işlemek.
e) İmar planı üzerinde gösterilen imar yollarının, parsellerin, çocuk bahçesi, park, otopark gibi alanların araziye birebir ölçeğinden uygulanması işleminin yürütülmesini sağlamak.
f) İmar planları ile gösterilmiş ve zeminde oluşması yolların plan üzerindeki şeklinin araziye aplikasyonundan sonra siyah kotlarının ölçülmesi, kesitlerinin çıkarılmasından sonra kırmızı kotlarının geçirilmesi tanzim edilen uygulamaya esas yol projelerini hazırlamak.
g) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi ve 2981 sayılı İmar Affı Kanunu dikkate alınarak, konularına göre uygulamalar yapmak, proje müellifi yapıyor ise gerekli kontrolleri yapmak.
h) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre uygulama imar planlarında yol, yeşil alan vs. kamusal alan olarak görülen yerlerde kamulaştırma işlemlerini ve hesaplarını yapmak.
i) Kent Bilgi Sistemi kapsamında, sayısallaştırma, veri güncelleme, envanter oluşturma çalışmalarının yapılmasını sağlamak, kontrolünü yapmak.
j) Yapılacak çalışmalara esas her türlü kadastro dokümanları temin etmek.
k) Arazi ölçümü gerektiren konularda gerekli ölçümleri yapmak.
l) Harca tabi uygulamalarda meclis kararları doğrultusunda işlemlerin resmi ücretlerinin hesaplanması ve tahsilinin yapılmasını sağlamak.
m) Konusu ile ilgili mahkemelik durumlarda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışıp, savunma hazırlamak, amirine sunmak.
n) Birimi ile ilgili yapılacak ihale dosyalarını hazırlamak.
o) Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirinin bilgisi dahilinde gereğini yerine getirmek.
p) Biriminin haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
q) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
NUMARATAJ BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-10
 
a) Mahalle ayrımı ve sınırlarının tespiti, cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri ile bunlar üzerindeki binalara kapı numarası verilmesini, kapı numaraları ve sokak levhalarının eksikliklerinin temin edilmesini, Numarataj Yönetmeliği’ne numarataj yapılmasını sağlamak, kontrolünü yapmak.
b) Numarataj Yönetmeliği’ne uygun numarataj dokümantasyonu oluşturup amirine teslim etmek
c) Yapılaşması başlayan cadde, sokak, bulvar ve meydanların tespitini yaparak Sokak İsimleri Komisyonu’na sunmak üzere amirine teslim etmek.
d) Numarataj çalışmalarının ve dokümantasyonunun güncelliğini sağlamak ve kontrol etmek.
e) Binalara kapı numarası vermek, kapı numaraları ve sokak levhalarının eksikliklerini tespit etmek.
f) Konusu ile ilgili mahkemelik durumlarda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışıp, savunma hazırlamak, amirine sunmak.
g) Birimi ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak.
h) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
ARŞİVLEME BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-11 
 
a) Plan ve Proje Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan ve Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ait olan her türlü imar ve harita uygulamalarını, yazışmaları vs. dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlemek.
b) Müdürlük bünyesindeki faaliyetlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürümesi için birim personelinin arşivden evrak isteklerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap vermek.
c) Kurum arşivine teslim edilecek evrakların yasal saklanma sürelerine uygun olarak takibini yapmak.
d) Birim arşivinde süresi dolan evrakların kurum arşivine devri için gerekli çalışmaları yapmak ve tutanaklarını hazırlamak.
e) Arşiv hizmetlerini doğrudan ilgilendiren yasa, yönetmelik ve mevzuatları takip etmek, değişiklik olması durumunda, gelişmelerle ilgili rapor hazırlayarak amirine sunmak.
f) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
EVRAK KAYIT BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-12 
 
a) Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder.
b) Müdürlük kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.
c) Müdür birim personeli arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar.
d) Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlanır.
e) Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara hangi konuda olursa olsun intikal ettirilen evrakın tebligat işlemleri yapılır.
f) Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup olmadığı araştırılır.
g) Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında hıfzı sağlanır.
h) Gelen ve giden evrakların ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenmesi, dış müdürlük evrakının yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilmesi.
i) Müdürlükçe yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve amirine sunmak.
j) Üst amirinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
 
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ BİRİM PERSONELİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-13
 
a) Ambara giren ve çıkan malzemelerin takibini yapmak.
b) Gelen malzemeleri teslim almak, kaydını yapmak. Çıkan malzemelerin stoktan düşüşünü yaparak kayıt altına almak. 18.01.2007 tarihinde yayınlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği’nde” yer alan sorumlulukları yerine getirmek.
c) Kritik kontrol seviyelerini kontrol etmek, stoktaki düşüşü amirine bildirmek.
d) Periyodik olarak stok sayımını yapmak.
e) Ambarın düzeninden ve güvenliğinden sorumlu olmak.
f) Aylık ve yıllık olarak malzeme girdi ve çıktıları hakkında rapor hazırlayıp malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve amirini bilgilendirmek.
g) Birimindeki kalite kayıtlarını zamanında ve doğru tutmak.
h) Üst amirinin kendisine verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri de yapmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
   
 
YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
MADDE-14 
 
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK
MADDE-15 
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE-16 
 
Bu Yönetmelik hükümlerini Çorlu Belediye Başkanı yürütür.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l