İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C.
ÇORLU BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR
 
AMAÇ 
MADDE-1
 
Bu Yönetmelik Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.
 
KAPSAM
MADDE-2
 
Bu yönetmelik, Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.
 
DAYANAK
MADDE-3
 
Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b Maddesi’ne dayanılarak düzenlenmiştir. 
 
TANIMLAR
MADDE-4
 
Bu yönetmelikte geçen;
 
a) Belediye : Çorlu Belediyesi’ni
b) Başkan     : Çorlu Belediye Başkanı’nı
c) Başkan Yardımcısı             : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’nı
d) Müdürlük   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü
e) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli tüm personel
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, BAĞLILIK, BİRİMLER, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
 
 
KURULUŞ
MADDE-5
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı” gereğince Çorlu Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla Kurulmuştur.
 
 
 
 
BAĞLILIK
MADDE-6
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar.
 
MÜDÜRLÜK VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
 
MADDE-7
 
A - MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
1- Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
2- Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.
3- Belediyenin vizyon, misyon ve stratejik amaçlarına uygun olarak ileriye dönük hedefler göstermek.
4- Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
5- Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
6- Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
7- Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
8- Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.
9- Harcama yetkilisi olarak, her yıl, müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin stratejik amaçlara, mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,
10- Müdürlük tarafından gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 
11- Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.
12- Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
13- Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
14- Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
15- Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
                                        
B - MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
 
İlçemizin imar planlarına göre gelişmesini sağlamak, kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak yapılara ruhsat vermek, ruhsatsız ve imar planlarına aykırı yapılaşmalara engel olmak, mimari-statik-mekanik projelerin onay işlemlerini yürütmek, temel-toprak vizelerini hazırlamak, yapı kullanma izni vermek, kaçak yapı takibi ve yıkım işlerini yürütmek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevler yapmaktır.
 
 
 
 
B.1. İNŞAAT RUHSAT  BİRİMİ
 
1. İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 Sayılı İmar Kanunu  ve Uygulama Yönetmeliğinin 57. Maddesi’ne istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi,
2. İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı İmar Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin 58. ve 59. Maddesi’ne istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü,
3. Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması.
4. Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat  olduğunda  inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi.
5. Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlanması.
6. Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi.
7. Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak incelenmesi.
8. 3194 Sayılı İmar Kanun ve yönetmeliklerine göre incelenen proje dosyasının başkanlık makamına onaya gönderilmesi
9. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun  87. 89. 90. ve 91.maddesine göre kanalizasyon alt yapı  katılım bedellerinin hazırlanması.
10. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre) yapı inşaat maliyeti hesaplanması
11. 3194 Sayılı İmar Yönetmeliği’nin  otoparkla ilgili maddelerine göre  otopark kontrolü yapılması eğer otoparkını kendi parselinde çözemiyorsa  yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplanması.
12. İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m² bazında hesaplanarak listelenmesi
13. İnşaat alanı hesaplanan projenin sığınak kabulü için evrakların hazırlanarak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne onay için gönderilmesi.
14. Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m²’lerin  online sistemindeki ruhsat programına aktarılması.
15. Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin tahakkuk ettirilmesinin sağlanması.
16. Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra  online sistemine aktarılan inşaat ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının takip edilmesi.
17. Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve  statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının  kaşelenerek müdürlüğe onaya sunulması onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi.
18. İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifası işleminin onaylı projelerine göre incelenerek ( B.M.K.’n da  belirlenen tarife üzerinden) makbuz karşılığında tasdik edilmesi.
19. Sığınak tespit ve denetleme komisyonu toplantılarına katılmak.
20. Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere bilgi verilmesi
21. Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projesinin 3194 sayılı İmar Kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile  Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na onaya sunulması.
22. Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K. Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi.
23. Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap verilmesi.
24. Zemin Etüd projelerinin incelemesini yaparak onay vermek.
25. Hazırlanan Jeolojik - Jeoteknik Zemin Etüd projesinde belirtilen önlemlerin yapılaşmaya geçmeden   önce sahada uygulanmasını sağlamak amacıyla kontrolünü yapmak.
26. Çorlu ilçe merkezinde yeni imara açılacak sahalarda İmar planlarına altlık teşkil edecek, imar planına esas Jeolojik – Jeoteknik - Jeofizik Zemin Etüd raporlarını hazırlatmak ve kontrolünü yapmak.
 
 
B.2. YAPI KULLANMA İZNİ  BİRİMİ
 
1. Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs  birimlerin Kullanma izinlerini hazırlamak.
2. İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların  onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak.
3. Müracaatlarda; onaylı proje eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazılı veya sözlü bilgi vermek.
4. Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden belgeleri (sığınak tespit ve denetleme raporu, asansör işletme ruhsatı, SSK Müdürlüğü’nden borcu yoktur yazısı vs.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak.
5. İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek
6. Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek.
7. Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek.
8. İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsü’ne aylık kullanma izni verilerini göndermek.
9. İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak. 
 
 
B.3. İNŞAAT KONTROL BİRİMİ
 
1. Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların zabıta memuru ile beraber denetlenmesi.
2. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.
3. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.Maddesi’ne göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını Belediye Encümeni’ne göndermek.
4. Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse, tutanakla ilgili gerekli kararı almak üzere Belediye Encümeni’ne göndermek.
5. Belediye Encümeni’nin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek.
6. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü’nden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin  yapılması.
8. Servis ile ilgili resmi ve dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek.
9. Tespit edilen veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara maili inhidam raporu tutularak encümene göndermek.
10. Başlama vizesi yapmak.
11. Temel vizesi yapmak.
12. Su basman vizesi yapmak.
13. Yol geçiş izin belgesi hazırlamak,
 
B.4. YAPI DENETİM BİRİMİ
 
1. Sistemdeki YİBF’ lere göre seviye onaylarının verilmesi.
2. Seviye onaylarına göre inşaat kontrollerinin yapılması.
3. Yapılan inşaat kontrolleri neticesinde hak edişlerin onaylanması.
4. Yapı Denetim Firmalarına ait denetçi ve m² değişikliği durumlarında gerekli düzenlemelerin yapılması.
5. Bayındırlık ve Bakanlıkla ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve dosya hazırlamak.
6. Fesih seviye tespiti ve sistem girişlerinin yapılması.
 
B.5. EVRAK KAYIT VE YAZIŞMA BİRİMİ
 
1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2. Gelen ve giden evrak, bilgisayar ortamında ilgili kayıt programına tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
3. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
4. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.
 
B.6. ARŞİVLEME VE DOSYALAMA BİRİMİ
 
1. Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
2. Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
    - Gelen evrak dosyası
    - Giden evrak dosyası
3. Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatlar yılına ve sayısına göre arşivlenir.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
 
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE-8
 
TÜM PERSONEL :
 
1. Tetkik işlerini göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
2. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
3. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
MADDE-9
BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
 
Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümleri’ne göre uygulama yapılır.
 
YÜRÜRLÜK
MADDE-10 
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE-11
 
Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Şeklinde OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l