Bilgi İşlem Müdürlüğü

Atilla SARAÇ
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
7602
02826847563
atilla.sarac@corlu.bel.tr
REŞADİYE MAHALLESİ SALİH OMURTAK CADDESİ NO:139 ÇORLU/TEKİRDAĞ
T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
 
 
 
AMAÇ
MADDE-1
 
Bu yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanun’ unun 48. ve 49. Maddeleri gereği “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları”na göre düzenleme yapılması amacıyla 05.11.2008 tarih ve 2008/663 sayılı Belediye Meclis kararı ile yeniden adlandırılan Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin usul ve esaslarını belirlemektir.
 
KAPSAM
MADDE-2
 
Bu yönetmelik, Çorlu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.
 
YASAL DAYANAK
MADDE-3
 
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu’ nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri’ nin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” hakkında kararı gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Ve 49. Maddelerine istinaden yeniden adlandırılması nedeniyle, 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (m) bendi gereğince müdürlüğün; Görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.
 
TANIMLAR
MADDE-4
 
a) Belediye Başkanlığı : Çorlu Belediye Başkanlığı’nı,
b) Başkan : Çorlu Belediye Başkanı’nı,
c) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’nı,
d) Müdürlük : Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü,
e) Personel : Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli.
 
TEMEL İLKELER
MADDE-5
 
Çorlu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
d) Kurum içi yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI, MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ
 
 
KURULUŞ
MADDE-6
 
Çorlu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri’nin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” hakkında kararı gereğince, Çorlu Belediye Meclisi’nin 05.11.2008 tarih ve 2008/663 sayılı kararıyla kurulmuştur.
 
YÖNETİM PLANI
MADDE-7 
 
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı:
 
a) Bilgi İşlem Müdürü
b) Yazılım ve Program Sorumlusu
c) Sistem Destek Sorumlusu
d) Sistem Destek Elemanı
e) Teknik Destek Sorumlusu
f) Teknik Destek Elemanı
g) Web Tasarım ve Takip Elemanı
h) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
i) Gerçekleştirme Görevlisi
 
 
MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-8
 
Bilgi İşlem Müdürü’nün Görevleri:
 
a) Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek.
b) Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programlarını hazırlamak veya hazırlattırmak bu programlara göre sevk ve idareyi temin etmek bu konularla ilgili Üst Kademe Yöneticileri’ne gerekli raporları sunmak.
c) Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu vermek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve prensipler koymak, Müdürlük personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükafat için üst kademe yöneticilerine teklifte bulunmak.
d) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol etmek.
e) Müdürlüğün Harcama Yetkilisi görevini yerine getirmek.
f) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.
g) Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
h) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
i) Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
j) İş verimini arttırmak ve zaman kaybını azaltmak.
k) Daha hızlı ve etkin planlama yapılmasını sağlamak.
l) Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlamak.
m) Çorlu Belediye Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlerin, halka zamanında duyurulması için tespit edilen periyotlarda, biriminin faaliyetleri ile ilgili olarak Basın Yayın ve Organizasyon Sorumlusu’na yazılı bilgi vermek.
n) Belediye’nin diğer birimleri ile Müdürlüğü’ne bağlı kısımlar arasında koordinasyonu sağlamak.
o) Müdürlüğü’nde ki tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek.
p) Müdürlüğü’nün iç ve dış ilişkilerin organize etmek, diğer birim yöneticileri ile bilgi alış verişinde bulunmak.
q) Müdürlüğü’ndeki donanım, teçhizat ve cihazların düzenli, Dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak.
r) Müdürlüğü’nde ki tüm personelin motivasyonunu sağlayarak verimli çalışma ortamını temin etmek.
s) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışılmasını sağlamak.
t) Bilgi İşlem Müdürü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın kendisine verdiği tüm görevleri kanunlar çerçevesinde ve gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
 
Yazılım ve Program Sorumlusu Görevlisi:
 
a) Belediye’nin bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda olmasını ve sistem programlarının yazılmasını sağlamak.
b) Belediye bünyesinde sunulan hizmetlerin daha kaliteli, yeter miktarda ve zamanında arz edilebilmesi için oluşturulan teknolojik alt yapıdan maksimum faydayı sağlayacak programların yazılmasını sağlamak.
c) Belediye bünyesinde sunulan hizmetlerin elektronik ortamda etkin ve verimli bir şekilde verilmesi adına gerekli çalışmaları yapmak.
d) Belediye otomasyon sistemine geçilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak.
e) İş akış şemalarını çıkartmak.
f) Belediye Otomasyon ve Kent Bilgi Sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak ya da yaptırmak.
g) Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek.
h) Belediye otomasyonu ile Kent Bilgi Sistemi kapsamında bulunan müdürlüklerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin verilmesi, işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
i) Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır vaziyete getirmek ve gerekli işlemleri yapmak yada yaptırmak.
j) Belediye Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayını yapmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek.
k) İstenilen bilgiye istenilen zamanda doğru olarak ulaşılabilmesini sağlamak.
l) Kurumsal gizlilik ve kurumsal güvenlik prensiplerinin gerçekleşmesini sağlamak.
m) Belediyemiz bünyesinde yapılan etkinliklerin duyurulması adına Basın Yayın ve Organizasyon Sorumlusu ve diğer birimlerle koordineli çalışmak.
n) Vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan gelen ilgili şikayetleri almak, değerlendirmek, amirinin bilgisi dahilinde gereğinin yerine getirmek.
o) Müdürlüğü’nün haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
p) Müdürlüğü’nün haftalık faaliyet planının hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
q) Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak.
r) Müdürlüğü’nde ki donanım, teçhizat ve cihazların düzenli, dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak.
s) Müdürlüğü ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek.
t) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasını sağlamak.
u) Müdürlüğün kaynak ihtiyaçlarını tespit edip Bilgi İşlem Müdürü’ne bildirmek.
v) Üst kademe yöneticilerinin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
 
Sistem Destek Sorumlusu
 
a) Sistemin bünyesinde çalışan programların kurulumlarını yapmak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
b) Sistemde var olan kullanıcılara, kendi grupları bünyesinde düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak, program kullanımını etkin ve sorunsuz bir şekilde çalıştırmak.
c) Sistem bünyesinde kullanılan programların değişen mevzuata göre güncellemelerinin yapılmasını sağlayarak en doğru ve en güvenilir şekilde çalışmak.
d) Sistemde gereksinim duyulan programsal ve donanımsal ekipmanların temin edilmesini sağlamak, verilen hizmetin hızlı ve güvenilir şekilde sunulmasını sağlamak.
e) Belediyemiz bünyesinde kullanılan sunucuların(server) çalışması devamlılığını ve güvenliğini sağlamak.
f) Müdürlüğün haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
g) Müdürlüğü ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek.
h) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışılmasını sağlamak.
i) Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak.
j) Müdürlüğü’nün  kaynak ihtiyaçlarını tespit edip Bilgi İşlem Müdürü’ne bilgilendirmek.
k) Müdürlüğü’nde ki donanım, teçhizat ve cihazların düzenli, dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanında ve doğru tutulmasını sağlamak.
l) Belediyemiz hizmet sürecinde üretilen bilgilerin yedeklerini periyodik aralıklara almak. Yedeklenen bilgileri sağlıklı bir şekilde saklamak.
m) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
 
Sistem Destek Elemanı’nın Görevleri:
 
a) Sitem bünyesinde çalışan programların kurulumlarını ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
b) Sistemde gereksinim duyulan programsal ve donanımsal ekipmanları temin etmek.
c) Sistemde doğan kullanıcı, donanım ve yazılım hatalarına yerinde müdahale ederek sorunları en kısa zamanda gidermek.
d) Sistem üzerinde çalışan programlarda yapılan değişiklikler konusunda kullanıcılara eğitim vermek.
e) Belediyemiz bünyesinde kullanılan sunucuların (server) çalışma devamlılığını ve güvenliğini sağlamak.
f) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak.
g) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürümek zorundadır.
 
Teknik Destek Sorumlusu Görevleri:
 
a) Belediyemizde kurulu bulunan PC ve çevre aygıtlarının ve kesintisiz güç kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Donanımla ilgili malzemelerin temin edilmesini sağlamak.
c) Yeni alınan PC ve donanımların montajını yapmak, gerekli testlerden geçirerek ihtiyacı olan birimlere kurulmasını sağlamak.
d) Belediyemizde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının periyodik bakımlarını yapmak.
e) Genel Networks üzerinde çalışan PC’lerden gerekli görülenlere internet erişimini sağlamak.
f) Donanımsal kullanıcı  hatalarına yerinde müdahale ederek çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
g) Bilişim konusunda yetersiz görülen personele verilecek eğitimlerde görev almak.
h) Müdürlüğünün haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli bilgileri sağlamak.
i) Çorlu Belediyesi bünyesinde yapılan, doğal üyesi olduğu ve/veya çağrıldığı ve/veya görevlendirildiği toplantılara üst yöneticilerin talimatı doğrultusunda katılmak.
j) Müdürlüğü ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek.
k) Müdürlüğündeki donanım, teçhizat ve cihazların düzenli, dikkatli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak.
l) Tüm ilgili kurumlar asasında Network veri hatlarının kurarak bilgi alışverişini sağlamak.
m) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde tutmak.
n) Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve Wireless sistemlerini kurmak veya kurdurmak, bakımını yapmak veya yaptırmak.
o) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
Teknik Destek Elemanı Görevleri:
 
a) Belediyemizde kurulu bulunan PV ve çevre aygıtlarının etkin ve evrimli bir şekilde çalışması için gerekli işlemleri yapmak.
b) Yeni alınan PC ve donanımların montajını yapmak, gerekli testlerden geçirerek ihtiyacı olan birimlere kurmak.
c) Belediyemizde kullanılan bilgisayarlardan ihtiyaç duyulanları genel Networks sistemine dahil etmek, konuyla ilgili amirini bilgilendirmek.
d) Belediyemizde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının periyodik bakımlarını yapmak.
e) Genel Networks üzerinde çalışan PC’lerden gerekli görülenlere amirinin talimatı doğrultusunda internet erişimini açmak. Kullanıcıların kesintisiz internet hizmetinden faydalanmalarını sağlamak.
f) Donanımsal kullanıcı hatalarını yerinde müdahale etmek, konuyla ilgili amirini bilgilendirmek.
g) Kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli ve dikkatli kullanmak.
h) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak.
i) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
Web Tasarım ve Takip Elemanı:
 
a) Belediyemiz bünyesinde verilen hizmetlerin ayrıntılı bir şekilde tanıtımını yaparak halkımıza bilgi ulaştırmak adına Web sayfasını düzenlemek ve güncel olmasını sağlamak.
b) Elektronik posta yoluyla belediyemize ulaşan şikayet ve dilekçeleri bir üst yetkilisine bildirerek birimlere aktarılmasını sağlamak.
c) Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Web sayfasında yer almasına yönelik Basın Yayın ve Organizasyon personeli ile koordineli çalışmak ve gerekli bilgi akışını sağlamak.
d) Kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli ve dikkatli kullanmak.
e) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak.
f) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
 
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi:
 
a) Ambara giren ve çıkan malzemelerin takibini yapmak.
b) Gelen malzemeleri teslim almak, kaydını yapmak. Çıkan malzemelerin stoktan düşüşünü yaparak kayıt altına almak. 18.01.2007 tarihinde yayımlanan “ Taşınır Mal Yönetmeliği”nde yer alan sorumlulukları yerine getirmek.
c) Periyodik olarak stok sayımını yapmak.
d) Ambarın düzeninden ve güvenliğinden sorumlu olmak.
e) Aylık ve yıllık olarak malzeme girdi ve çıktılar hakkında rapor hazırlayıp malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve amirini bilgilendirmek.
f) Kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli ve dikkatli kullanmak.
g) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak.
h) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
Gerçekleştirme Görevlisi:
 
a) Harcama Yetkilisinin vermiş olduğu harcama talimatı üzerine; söz konusu işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınmasına yönelik gerekli işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmek.
b) Ödeme ile ilgili gerekli belgeleri hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek.
c) Gelen, giden evraklarını kayıt altına almak.
d) Müdürlüğü’nün tüm resmi yazışma işlerini takip etmek.
e) Telefon, adsl vb. faturalarının ödenmesini sağlamak.
f) Müdürlüğü’nün haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarının ve istatistiklerinin hazırlanması için gerekli belgeleri hazırlamak.
g) Kullandığı donanım, teçhizat ve cihazları düzenli ve dikkatli kullanmak.
h) Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmak.
i) Üst Kademe Yöneticileri’nin verdiği ve/veya vereceği diğer görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek zorundadır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLAR, ORTAK HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
UYGULAMA USUL VE ESASLAR
MADDE-9
 
Bilgi İşlem Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Yetki ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda başkanlık makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararları uygulanır.
 
 
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE-10
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel;
 
a) Müdürlüğü faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.
b) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
c) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l