Fen İşleri Müdürlüğü

Melih YAMAÇ
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
02826847563

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE – 1

 

           

            Bu yönetmeliğin amacı, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

DAYANAK

MADDE – 2

 

            Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

KURULUŞ

MADDE – 3

 

            Çorlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu’nun “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Çorlu Belediye Meclisi’nin …./…../20… tarih ve ……/……. Numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

DEYİMLER VE TANIMLAR

MADDE – 4

 

Bu yönetmelikte geçen;

a)Belediye                              : Çorlu Belediyesi’ni

b)Başkanlık                            : Çorlu Belediye Başkanlığı’nı

c)Müdürlük                             : Fen İşleri Müdürlüğü’nü

d)Birim                                               : Fen İşleri Müdürlüğü’ne Bağlı Alt Birimi

e)Personel                               : Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli

 

ifade eder.

 

 

TEŞKİLAT VE ORGANLAR

MADDE – 5

 

Fen işleri Müdürlüğü 1 Müdür, 6 Birim ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

           

Alt Birimler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 

a)      Yol Yapım ve Bakım Onarım Birimi

b)      İnşaat Yapım ve Onarım Birimi

c)      Boya ve Badana Birimi

d)      Elektrik Bakım ve Onarım Birimi

e)      Yapım İşleri Uygulama ve Kontrol Birimi

a.       İhale Hazırlık ve Hakediş Bürosu

b.      Kontrollük Bürosu

f)       Fen İşleri Evrak Birimi

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

MADDE – 6 

 

1-      Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırımların plan ve programının hazırlanmasını Stratejik Hedeflerin belirlenmesi ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

2-      Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak.

3-      İlin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda müdürlüğün programlarına göre projeler üretmek ve fizibilite raporları hazırlamak.

4-      Vatandaşların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının istek ve taleplerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara ileterek imkanlar ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmek.

5-      Diğer müdürlüklerle koordinasyon kurarak ihtiyaç duyulan araç-gerecin bir program çerçevesinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek.

6-      Araç filosunun her an hizmete hazır olması için kendine bağlı araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapılması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak.

7-      Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların genişletilmesini, iyileştirilmesini ve onarılmasını sağlamak.

8-      Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak.

9-      Kış şartlarında Kar ve Buzla mücadele etmek.

10-  Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılmasını, yama yapılmasını sağlamak. Bunun için gerekli olan asfaltı üretmek veya temin etmek.

11-  Mevcut yollardan imar planına uygun olmayanları uygun hale getirilmesini sağlamak.

12-  İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yolların yeniden düzenlenerek imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak.

13-  İhtiyaç duyulan stabilize serilmesi ve sıkıştırılması, sathi kaplama işlemlerin yapılmasını sağlamak.

14-  Belediyenin yetki sınırları içinde ihtiyaç duyulan her türlü köprü, alt-üst geçitlerin yapılmasını, kavşakların düzenlenmesini sağlamak.

15-  Bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavşak düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak.

16-  Ana arter cadde ve sokaklarda tretuvar üzerine araç parklaşmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek.

17-  Şehrin ihtiyacı olan yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi için orta refüjler, bordür ve tretuvar yapılması, yaya ve kaldırımların yapılmasını sağlamak.

18-  Alt yapı çalışmalarında diğer ilgili belediye birimleri ve altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

19-  İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak.

20-  Açılacak olan yeni yollar ve yapılacak yeni tesislerin planlaması ve plan tadilatları için yetkili birim ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

21-  İstimlak edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlakı ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak.

22-  Biriminin ve birim çalışanlarının faaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu davalarla ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak.

23-  Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum( TREDAŞ, SU KANALİZASYON, TÜRK TELEKOM, ÇORDAŞ, TÜRKSAT ) ve vatandaşlar tarafından yapılan kazılara Kazı Ruhsatı tanzim ettirmek.

24-  Mer’ i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

25-  Müdürlükçe ve idarece karar verilen 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakları düzenlemek.

26-  Başkanlıkça onay verilmesi halinde okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, asfalt ve bordür yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkuluklarını tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak.

27-  Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli desteği sağlamak.

28-  Belediye birimlerine ait tesislerin boya ve badanalarının yapılmasını sağlamak.

29-  Alt geçitlerin ve üst geçitlerin cadde ve sokakların bordür ve tretuvarların boyanmasını ve bakımını sağlamak.

30-  Gerekli yerlerde istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak.

31-  Kentin ihtiyacı olan Kreş, Sağlık ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezi, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımın yapmak ve yaptırmak.

32-  Yap-İşlet-Devret ve kat karşılığı iş merkezi yaptırmak.

33-  Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak ve iş makinesi ve eleman temin etmek.

34-  İlgili mer’i mevzuat gereği ilçe hudutları dahilinde altyapı ve üstyapı hasar bedellerinin tahakkuk ettirmek ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek.

35-  İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrollük hizmetlerini teknik imkanlar dahilinde yerine getirmek ve yaptırmak.

36-  Müdürlük kapsamında yapılan ve yaptırılan her türlü inşaat yapım ve onarım işlerinin yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak.

37-  Başkanlığın talimatı ile doğal afet durumlarında çevre il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanlarına yardım ulaştırmak.

38-  Müdürlüğe yapılan tüm müracaatların ve dilekçelerin konularının tespitini müteakip kendi faaliyet konusu olanları değerlendirmek. Gerekli programa almak. İlgilisine gerekli olan cevabı vermek. Faaliyet konusu olmayan talep ve dilekçeleri ilgili birimlere havalesini yapmak.

39-  Müdürlük bünyesindeki bütün evrakları dosyalayarak düzenli bir biçimde arşivlemek.

 

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE - 7

 

            Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

            Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

            Personelin gizli sicilleri düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.

            Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.

            Çalışma verimini artırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.

            Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

            Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek ve personele gerekli direktifleri vermek.

            Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

            Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.

            Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.

            Harcama yetkilisi olarak her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.

            Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son kesin seçim yapmak.

            Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ile ilgili hedefleri imkanlar dahilinde gerçekleştirmek.

            İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

            Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

            Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

 

 

BÖLÜM 2

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

 

 

MADDE – 8

 

A-    FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEMEL YAPISI

 

 

Fen işleri Müdürlüğü’nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Fen İşleri Müdürlüğü’ne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici, yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

 

B-    GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

Yetki ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.

Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır;

Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem vb. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan “HAK” olarak yorumlanmaktadır.

Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem vb.. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi sonucunda yetkiyi devrede yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

 

 

 

BÖLÜM 3

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 

MADDE – 9

 

      Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “YÖNETİCİ” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel hazır görev yetki ve sorumlulukları vardır.

      Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez. Sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

 

 

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

 

 

      Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardı.

 

Planlama – Programlama:

 

Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktadır.

Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.

 

Düzenleme:

 

      İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

      İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

      İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.

 

 

Koordinasyon:

 

      İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamının ortaya çıkartmak.

      Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

     

Uygulamalı Yönetim:

 

      Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

      Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.

     

İzleme, denetleme, değerlendirme:

 

      Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

      Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

 

Bilgi Verme:

     

      Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

           

Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

 

      Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, stratejik planın hazırlanması için gerekli olan kendi birimiyle ilgili bilgi ve belgelerini, birimin performans programını, birimin yıllık bütçe program önerilerini ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak.

 

Yukarıda görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 

İnisiyatif:

 

      Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

 

Seçme ve Karar Verme:

 

      Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

 

Kolaylaştırma:

 

      Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

 

Değiştirme:

 

      Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

 

Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma:

 

      Yönetici, personel, araç-gereç, vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

 

Geliştirme:

 

      Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevi yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

 

Devamlılık:

 

      Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak oranlamalı ve düzenlemelidir.

 

Liderlik:

 

      Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

 

Moral:

 

      Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

 

Takdir ve Ceza:

 

      Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

 

Disiplin:

 

      Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

 

Ortam:

 

      Yönetici, görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.

 

 

BÖLÜM 4

ORTAK HÜKÜMLER

 

 

 

TÜM PERSONEL

MADDE – 10

 

            Tetkik işlerinde, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

            Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

            Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

            Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

            Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

 

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE – 11

 

            Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

            Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE – 12

 

            Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir. Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

 

YAZIŞMA

MADDE -13

 

            Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

            Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

 

 

BÖLÜM 5

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE – 14

 

            Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE – 15

 

            Bu yönetmelik hükümlerini Çorlu Belediye Başkanı yürütür.

 

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l