İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Neşe BİÇER
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
02826847563
T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
 
AMAÇ
MADDE-1
 
Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
KAPSAM
MADDE-2
 
Bu yönetmelik, Çorlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK
MADDE-3
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiğin yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
TANIM
MADDE- 4
 
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
 
a) Belediye :  Çorlu Belediyesi’ni
b) Başkan :  Çorlu Belediye Başkanı’nı,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı’nı,
d) Birim :  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,
e) Müdür : Birim Müdürü’nü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
f) Personel :  Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TEŞKİLAT
KURULUŞ
 
 
MADDE-5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çorlu Belediye Meclisi’nin 07.07.2010 tarih ve 2010/247 sayılı kararı gereğine kurulmuştur.
 
TEŞKİLAT
MADDE-6
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro personelinden oluşur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PERSONELİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
 
PERSONELİN ÜNVAN VE NİTELİKLERİ
MADDE-7
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir. 
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü : 657 Sayılı Kanun’un atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “ İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
b) Memur : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanun’un atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 
 
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-8
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün Görevleri : 
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu program doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar
9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
 
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün Yetkileri
 
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. Derece imza yetkisi
4) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
MADDE-9
 
a) Memur Özlük İşleri:
 
1) Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
2) Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerini tasdikini, başarısız olan adayların da ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
3) Memurların Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.
4) Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
5) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
6) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
7) Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.
8) İntibak ve terfi işlemleri yapmak.
9) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
10) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.
11) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.
12) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
13) Memurlara emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler yapmak.
14) Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak.
15) 1, 2 ve 3. Derece kadrolarda bulunan memurların talepelri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.
16) Askerlik ve hizmet borçlanması işlemleri yapmak.
17) Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, memurların 243 sayılı KHK gereğince 6 yıllık sicil not ortalamalarının incelenerek son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve üstü olanlara bir kademe verilmesi işlemleri yapmak.
18) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.
19) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak.
20) Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerde mal beyanı almak.
21) Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporuna dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapmak.
22) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
 
 
 
İşçi Özlük İşleri:
 
1) Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek.
2) Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak.
3) İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumu’na ve bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirmek.
4) Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek.
5) İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve  dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.
6) Disiplin Kurulu’nu oluşturmak ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
7) Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak.
8) İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.
9) Toplu iş sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek.
10) Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.
11) Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.
12) Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.
13) Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.
14) Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak.
15) İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
16) İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.
17) Kanunlar ve üst makamlarca verilen ezer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
18) Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.
19) Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini yapmak.
20) Kurum kadrolarında görevli tüm personelin, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak.
21) Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
22) Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili Kurumlara göndermek.
23) Personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak.
24) Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.
 
Eğitim İşleri: Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak. Kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır.
 
b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
HİZMET VE GÖREVLERİN İCRASI, İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
 
 
HİZMETLERİN İCRASI
MADDE-10
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ndeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin Planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ndeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
MADDE-11
 
1) Belediye birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gelen tüm yazılar büro personeli tarafından kayıt memurunda toplanır, niteliğine göre inceler cevaplandırılır ve konularına göre dosyalarına kaldırılır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
 
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM, SİCİL VE DİSİPLİN
 
 
MÜDÜRLÜK İÇİ DENETİM
MADDE-12
 
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
 
Personel sicil ve özlük dosyaları
 
MADDE-13
 
Özlük ve sicil dosyalarının önemi; Devlet Memurları’nın liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.
Bu nedenle;
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir.
b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, Öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.
c) Sicil dosyası ve muhteviyatı; Her memura bir sicil dosyası düzenlenir. Bu dosyasının içerisinde gizli sicil raporu, Müfettişler tarafından düzenlenen denetleme raporları ve mal beyannamesi bulunur.
 
Disiplin cezaları
MADDE-14
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
 
YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
 
MADDE-15
 
İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.
 
YÜRÜRLÜK
MADDE-16
 
Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE-17
 
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l