Hukuk İşleri Müdürlüğü

Berna YEKE
 
İletişim Bilgileri
444 99 59
02826847563
T.C.
ÇORLU BELEDİYESİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
AMAÇ
 
Belediye’mizin her türlü hak, alacak ve menfaatleri doğrultusunda Belediyemiz aleyhine ve Belediyemiz tarafından açılan adli, idari ve cezai davaları takip edip sonuçlandırmak, hukuki prosedürler çerçevesinde gerekli ihtarlarda bulunmak, tarafımıza gelen ihtarlara cevap vermektir.
 
KAPSAM
 
Belediye’nin taraf olduğu her türlü hukuksal davada, belediye, ilgili birimler ve karşı taraftaki özel, tüzel kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
 
HUKUKSAL DAYANAK
 
5393 Sayılı Kanun’un 48. Maddesi
 
GÖREV ve SORUMLULUKLARI
 
1- Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
2- Belediye’ye hukuki danışmanlık yapmak.
3- Belediye’nin görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek.
4- Belediye ve Belediye’nin görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili belediyenin görüşünü oluşturmak.
5- Belediye’nin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.
6- Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak.
7- Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak.
8- İcra işlemlerini yürütmek.
9- Dava açmak.
10- Üçüncü şahıslar tarafından belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak.
11- Belediye tüzel kişiliği ve belediye hizmet birimlerince talep edilen ve başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.
12- Müdürlüklerinin çözemediklerini, tereddüde düştükleri, hukuksal sorunlar hakkında mütalaada bulunmak.
13- Belediye adına protokoller hazırlamak.
14- Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari, tasarrufi ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanlığı adına yapılması gereken işlevleri belirlemek.
15- Diğer birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki açıdan incelemek ve ilgili birimlere görüş bildirmek.
16- Başkanlık katı veya belediye müdürlüklerinden gelene dava dosyalarının ve belgelerin kayıt ve havale işlevlerini yürütmek.
17- Belediye’nin sunduğu hizmetlerin, halka zamanında duyurulması amacıyla, tespit edilen periyotlarda, birimin faaliyetleri ile ilgili olarak Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’ne bilgi vermek.
18- İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Çorlu Belediye Başkanlığı genelge,bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmek.
19- Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Çorlu Belediye Başkanlığı’ndan prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
20- Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
21- Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademe yöneticilerin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.
22- Üst kademe yöneticileri tarafından istenilen bilgileri temin etmek için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.
23- Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatları almak.
24- Müdürlüğün yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, sonucunu Belediye Başkanı’na bildirmek.
25- Bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı’na ve Başkanlık makamına, Müdürlüğün faaliyet raporlarını aylık periyotlarla bildirmek.
 
 
ALT BİRİMLER:
 
- İcra İşleri Şefliği
- Hukuk İşleri Şefliği
 
YÜRÜTME: Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından yürütülür.
 
YÜRÜRLÜK: Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l