TOKİ 18. madde uygulamasına ait parselasyon planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığının 25.08.2021 tarih 106325 sayılı yazıları ile; Çorlu İlçesi, Muhittin(Zafer) Mahallesinde yer alan yaklaşık 175 ha alanda kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilebilmesi, arsa üretiminin gerçekleştirilmesi sağlıklı ve sosyal konut stoklarının arttırılması, mevzuatlara uygun olarak kentsel, teknik, sosyal donatılar ve altyapı tesisleri ile birlikte sağlıklı konut alanlarının oluşturulması ve planlı kentleşmenin sağlanması amacıyla TOKİ Başkanlık oluru ile GÖB (gecekondu önleme bölgesi) alanı ilan edilen bölgeye ilişkin imar uygulaması çalışmasının TOKİ Başkanlık Makamının 21/08/2021 tarih ve 104269 sayılı oluru ile uygun görüldüğü bildirilerek, Gecekondu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesinde belirtilen “…Gecekondu Kanunu’nun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah planları ile parselasyon planları belediyesince veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca nasıl yaptırılırsa yaptırılsın bunların belediye organlarınca tetkik ve karara bağlanmasına lüzum yoktur. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onaylanan imar ve ıslah planları ile parselasyon planları bir ay müddetle uygulamayı yapacak belediyece ilan edilerek halka duyurulur…” hükmü gereğince Belediyemizde 31/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılması istenmiş olduğundan Çorlu İlçesi Muhittin(Zafer) Mahallesinde yer alan yaklaşık 175 ha GÖB alanında yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasının 31.08.2021 tarihi 1. Gün sayılmak üzere bir ay süre ile müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarıldığına dair duyurunun yapılması, ekte sunulan belgelerin Belediyemiz internet sayfasında 31.08.2021 tarihi 1. Gün sayılmak üzere bir ay süre ile ilan edilmesi ve İlgililerince itirazda bulunması gerekliliği oluştuğu durumlarda itiraz dilekçelerinin askı süresi içerisinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne sunulması gerektiğinin duyurulması hususunda gereğini arz ederim.


Kullanıcı Yönetici
Birim
Oluşturulma Tarihi :  21.01.2010 17:15:53
Okuma Sayısı :