İHALE
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
İhale
Belediyemize ait taşınmazların satışı

İhale Bilgileri
İhale Konusu
Belediyemize ait taşınmazların satışı
Kayıt No
2021
İlgili Müdürlük/Birim
Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usülü
Açık Teklif Usülü
Niteliği ve Miktarı
şartnamede belirtilmiştir.
İhale Durumu
SONUÇLANAN İHALELER
Açıklama

T.C.

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

 

         1-            Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tekirdağ İli,Çorlu ve Ergene İlçelerinde Ek' li listede yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

         2-            İsteklilerin, 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde Ek'li listede belirtilen saatte Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi,Reşadiye Mah.Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.   

        3-             Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır.(KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır.)

        4-             İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

Gerçek Kişilerden

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

b) Tebligat için adres beyanı

c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge

e) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

f)  Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

g) İstekli ,yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

ğ) Adli Sicil Kayıt Belgesi

        h) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her      birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

Tüzel Kişiliklerden

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır)

c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği

d) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

f)  Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g)  Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

ğ) 2886 Sayılı D.İ.K. Hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge

ı)  Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

i)  İstekli,yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

j) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )

k) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

            5- İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı D.İ.K 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

        6- İhaleye ilişkin şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi,Reşadiye Mah.Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL  (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

        7- İdare gerekli gördüğü takdirde belge/belgeleri noter tasdikli isteyebilir.

        8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                 

                                                                     İlan Olunur.

                                                                     Ahmet SARIKURT

                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139
İlgili Telefon
0 282 684 7556
İlgili Faks
0 282 684 7563
İlgili E-Posta
emlakistimlak@corlu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer
Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonu
İhale Tarihi
28.04.2021
İhale Saati
14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Şartname Bedeli
100,00
 
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi
Dokümanlar