Meclis Encümen Üyesi Aydınlatma Metni

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MECLİS ENCÜMEN ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

Çorlu Belediye Başkanlığı (“Belediye”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Belediyemizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
  • Kanunlarda öngörülmesi (“m.6/3”).

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yükümlülükleri yerine getirmek

5393 sayılı Kanun uyarınca üyelerin görev ve yetkileri yerine getirirken işlenen kişisel verileri

m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

İlgili Kişi, Kamera Kayıtları, Tutanak, Karar Defteri

Meclis Komisyon Raporlarının İlan Edilmesi

Ad Soyadı, Unvan, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-f

İlgili rapor

Meclis üyeleri özlük dosyasının hazırlanması

Ad Soyadı, Kimlik Fotokopisi, Mazbata, Unvan, E-Posta, Adres, Siyasi Parti Üyeliği, Telefon Numarası, IBAN Numarası

m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f, m.6/3

İlgili Kişi

Belediye Meclisi Çağrı Gündemi 

Ad Soyadı, Unvan, E-Posta, Adres

m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki

Belediye Meclisi Çağrı Gündemi Teslimatı İşlemleri

Ad Soyadı, İmza, Yakın Bilgisi

m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki

Meclis Önergelerinin İletilmesi İşlemleri

Ad Soyadı, Unvan, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki

Meclis Toplantı Tutanağı Oluşturulması 

Tutanak, Ad Soyadı, Unvan, İmza, Video Kaydı

m.5/2-ç, m.5/2-f

Tutanak, Kamera

Meclis Kararlarının İletilmesi İşlemleri

Ad Soyadı, Unvan, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki

Belediye encümeni gündem işlemlerinin yürütülmesi

Ad Soyadı, Unvan, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki

Meclis ve encümen toplantılarının kayıt altına alınması

Adı Soyadı, Unvan, Görüntü, Ses

m.5/2-e, m.5/2-f

İlgili Kişi, Kamera Kaydı

Meclis ve encümen kararlarının duyurulması

Adı Soyadı, Unvan, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-e

İlgili Kişi, Karar Defteri

Encümen ve meclis üyelerinin ödemeleri

Adı Soyadı, TCKN, Hesap No-IBAN No

m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-f

Belediye Sistemleri, Fiziki

Yasal denetim süreçlerinin yürütülmesi ve ortaya çıkan uygunsuzlukların giderilmesi

Denetime konu olan veya dosyada bulunabilecek kişisel veriler

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Denetim Raporu

Yazılı ve görsel basın faaliyetlerinin yürütülmesi-medya ile iletişim sağlanması, web-dergi yayını

Ad Soyadı, Telefon Numarası, E-posta, Unvan, Görüntü, Ses

m.5/1

Kamera, Fotoğraf Makinesi, Ses Kayıt Cihazı

İletişim ve haberleşmenin sağlanması

Adı Soyadı, E-posta, Telefon, Unvan

m.5/2-e, m.5/2-f.

İlgili Kişi, Belediye Sistemi

Belediyenin güvenlik kontrollerinin sağlanması

Adı soyadı, ziyaret gün ve saati, plaka bilgisi

m.5/2-e, m.5/2-f.

İlgili Kişİ

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri aktarma amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kanuni yükümlülükleri yerine getirmek

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Meclis ve encümen kararlarının duyurulması, kamuoyunun bilgilendirilmesi

Herkese açık, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Encümen ve meclis üyelerinin ödemeleri

İlgili banka

Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi

Adli ve idari merciler

Yazılı ve görsel basın faaliyetlerinin yürütülmesi-medya ile iletişim sağlanması, web-dergi yayını

Herkese açık

Belediyenin güvenlik kontrollerinin sağlanması

Emniyet Müdürlüğü, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Gerçekleştirilen tüm süreçlerde işlenen kişisel veriler 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilen denetimlerde Sayıştay’a ve yetkili denetim firmalarına aktarılabilmektedir.

 

C.İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l