Evlendirme Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

ÇORLU BELEDİYESİ EVLENDİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ         

ÇORLU BELEDİYESİ (“Belediye”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1-Veri Sorumlusu

ÇORLU BELEDİYESİ (Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

6698 sayılı KVKK uyarınca, kurumumuz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak kurumumuz tarafından işlenmektedir.

Kurum faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda; 

Kimlik Bilgisi (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum Bilgisi, TCKN, İmza)

İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (Fotoğraf, Video)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din)

İnternet sitesi üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi kurumumuzla doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Kurumumuz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:

 • Kimlik tespitinin yapılması,
 • Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Vatandaşların nikah işlemlerini internet ortamından izleyebilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunulması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemlerin, süreçlerin yürütülmesi,

amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

3-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Kurumumuzca işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Adli makamlar,
 • Belediyeye ait sosyal medya hesapları,
 • Belediyeye ait internet sitesi,
 • Yarışma sonuçları hakkında bilgi talep eden okullara,
 • Yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavir, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına   aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, kurumumuzun çalışanları, mali ve vergi danışmanları, kurum faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Belediye’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Belediye’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 5393 Belediye Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • Evlendirme Yönetmeliği

ve sair mevzuat hükümleri ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır:

 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
 • Kurumumuz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kurumun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

İşbu politika ile kurumumuz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, kurumumuzca hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre kurumumuzca belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5-6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Belediyemize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

›› İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,

›› İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

›› Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

›› Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

›› KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

›› Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

›› Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Belediyemize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.corlu.bel.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya corlubelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı bir şekilde iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi 4449959 numaralı çağrı merkezi ve info@corlu.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l