Vatandaş Aydınlatma Metni (Sosyal Yardım İşleri)

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

SOSYAL SÜREÇLERE YÖNELİK VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

Çorlu Belediye Başkanlığı (“Belediye”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Belediyemizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 • Kanunlarda öngörülmesi (“m.6/3”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN, Medeni Durum)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Finansal Bilgiler (Mal Bilgisi, Maaş, Alınan Yardım Bilgisi)

  Öğrenci İse Eğitim Bilgisi

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e.

  İlgili Kişi

  Sosyal İnceleme Formu Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Psikososyal Bilgiler

  Finansal Bilgiler (Aylık Gelir Durumu)

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e.

  İlgili Kişi

  Ulaşım Yardımı Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Finansal Bilgiler (Anne Baba Maaş Bilgisi)

  Eğitim Bilgisi

  m.5/2-ç, m.5/2-e,

  İlgili Kişi

  Asker Ailesi Yardımı Kararı Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TCKN, İmza)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Finansal Bilgiler (Hesap Bilgisi)

  Askerlik Şubesi Yazısındaki Bilgiler

  m.5/2-e

  İlgili Kişi

  Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Yakın Bilgisi

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e.

  İlgili Kişi

  Sosyal Yardım Süreçlerinin Yürütülmesi (Mağaza, Gıda, Kıyafet, Okul Yardımı)

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN, İmza)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Yakın Bilgisi

  m.5/2-e

  İlgili Kişi

  Medikal Yardım İşlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Yakın Bilgisi

  Finansal Bilgiler (Anne Baba Maaş Bilgisi)

   

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e

  İlgili Kişi

  Nakit Yardımı İhtiyaçlarının Karşılanması

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Yakın Bilgisi

  Finansal Bilgiler (Anne Baba Maaş Bilgisi)

   

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e

  İlgili Kişi

  Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılması

  Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, TCKN)

  İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

  Sağlık/Engel Bilgisi

  Yakın Bilgisi

  Finansal Bilgiler (Anne Baba Maaş Bilgisi)

   

  m.6, m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-e

  İlgili Kişi

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  Süreçlerin yürütülmesi

  İlgili tedarikçi firma

  Gerçekleştirilen tüm süreçlerde işlenen kişisel veriler 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilen denetimlerde Sayıştay’a ve yetkili denetim firmalarına aktarılabilmektedir.

   

  C. İlgili Kişinin Hakları

  KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l