4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa Tabii Yapılar için Yapı Ruhsatı başvurusu

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa Tabii Yapılar için Yapı Ruhsatı başvurusuna ek istenen belgeler:
Başvuru dilekçesi (Ada/ parsel, imza, T.C.Kimlik no, adres, telefon bilgileri) (Vekil olması halinde noter onaylı vekaletname, tüm maliklerin muvafakatı, vekaleti,imzaları)
Tapu kayıt örneği
SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )
İmar Durumu, Aplikasyon belgesi, projesi, Yol kotu tutanağı (Plan Proje Müdürlüğü onaylı)
Kanal kotu tutanağı (TESKİ)
Yapı denetim evrakları (Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi,Yapıya İlişkin Bilgi Formu, Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, Yapı Denetim Hizmet Bedeli Dekontu Aslı, Yapı Denetimi Yetkilisi, İmza Sirküleri.
Zemin ve Temel Etüd Raporu (Uygundur görüşü 14.04.2012 tarih, 28264 sayılı R.G)
Mimari proje (6 Takım- ayrıca CD)
Statik proje (5 Takım- ayrıca CD)
Mekanik tesisat projesi (5 Takım- ayrıca CD)
Tüm hesap ve raporlar (5 Takım-ayrıca CD)
Elektrik tesisat projesi ve Telefon hattı projesi (5 takım, Tredaş onaylı) 
Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesinin 7.1. Maddesi ve 21.05.2018 Tarihinde Yürürlüğe Giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 12.02.2019 Tarih ve 3963 Sayılı Yazı
Müteahhit evrakları ( yapı müteahhidi taahhütnamesi RG:30113 (Ek1), imza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, yapı sahibi- yapı müteahhidi arasındaki yapım sözleşmesi yapılması zorunlu, varsa kat karşılığı inşaat sözleşmesi)
Proje müelliflerine ait (mimar, statik, mekanik, elektrik, jeoloji, jeofizik mühendislerinin) 
R.G:03.07.2017-30113 Ek (1) ‘de yer alan yer alan taahhütnameler hazırlanmalıdır.
Şantiye şefi evrakları (şantiye şefi ikametgâh, diploma, şantiye şefi oda kayıt belgesi, şantiye şefi taahhütname RG:30702 EK:1, şantiye şefi – yapı müteahhidi arasındaki sözleşme)
Şantiye şefi teknik öğretmen, tekniker ise diploma veya diploma yerine geçen belgenin tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden kare-kodlu alınan bir örneği (2019/07 sayılı genelge)
Taşınacak hafriyat var ise atık taşıma kabul belgesi temizlik işleri müdürlüğünden alınacak (hafriyat yönetimi şube müdürlüğünün 25/06/2019 tarih ve 14558 sayılı yazısına istinaden)
Yapı denetim hizmet bedelinin yatırılması (3000 m² geçmeyen inşaatlarda hizmet bedelinin tamamı yapı sahibi tarafından yatırılacak- RG:29.03.2018 -30640)
Proje kontrol formu
Ön hesap sonuç Formu (Ek:1) (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 04/10/2019 tarih ve 20733 sayılı yazısına istinaden)
Akustik rapor; bodrum katı ve çatı arası dışında en çok 4 katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2.000 m² geçmeyen yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanması şartı aranmaz (R.G: 31.05.2017-30082)
Proje kontrollük ücretleri hesabına esas olmak üzere Arsa birim m² rayiç değeri
Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l