HİZMET REHBERİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
Başlık
3194 Sayılı Kanuna göre Yeni İnşaat Ruhsatı (200 m2 yi geçmeyen yapılar için) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru dilekçesi (Ada/ parsel, imza, T.C. Kimlik no, adres ve telefon bilgileri) (Vekil olması halinde noter onaylı vekaletname, tüm maliklerin muvafakatı)

Tapu kayıt örneği

SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )

İmar durumu, Aplikasyon belgesi, projesi, yol kotu tutanağı (Plan proje Müdürlüğü onaylı)

Kanal kotu tutanağı (TESKİ)

Zemin ve Temel Etüd Raporu (Uygundur görüşü 14.04.2012 tarih, 28264 sayılı R.G)

Mimari proje (6 Takım- ayrıca CD)

Statik proje (5 Takım-ayrıca CD)

Mekanik tesisat projesi (5 Takım- ayrıca CD )

Tüm hesap ve raporlar (5 Takım-ayrıca CD)

Elektrik tesisat projesi ve Telefon hattı projesi (5 takım, Tredaş onaylı) Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesinin 7.1. Maddesi Ve 21.05.2018 Tarihinde Yürürlüğe Giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi (Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12.02.2019 Tarih ve 3963 Sayılı Yazı)

Müteahhit evrakları (yapı müteahhidi taahhütnamesi RG:30113 (Ek1), imza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, yapı sahibi- müteahhit arasındaki iş yapım sözleşmesi veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi)

Şantiye şefi evrakları (şantiye şefi ikametgâh, diploma, şantiye şefi oda kayıt belgesi, şantiye şefi taahhütname RG:30702 EK:1, şantiye şefi – yapı müteahhidi arasındaki sözleşme)

Şantiye şefi teknik öğretmen, tekniker ise diploma veya diploma yerine geçen belgenin tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden kare-kodlu alınan bir örneği (2019/07 sayılı genelge)

Proje müellifi ve t.u.s. müelliflerince (mimari, statik, mekanik, elektrik, harita, jeoloji, jeofizik mühendislerinin) R.G:03.07.2017-30113 Ek (1) ‘de yer alan yer alan taahhütnameler hazırlanmalıdır. Taahhütnamelerde fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirtilen mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekmektedir.

İnşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak için fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2 ) belirtir belge hazırlanmalıdır.

Fenni mesul ikametgâh belgesi (Fenni mesulün, il sınırları içerisinde ikamet etmesi esastır).

Taşınacak hafriyat var ise Atık Taşıma Kabul Belgesi temizlik işleri müdürlüğünden alınacak (Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarih ve 14558 sayılı yazısına istinaden)

Ön hesap sonuç Formu (Ek:1) (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 04/10/2019 tarih ve 20733 sayılı yazısına istinaden)

Proje kontrollük ücretleri hesabına esas olmak üzere Arsa birim m² rayiç değeri

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.