Çorlu Belediye Başkanlığından Memur Alım Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MEMUR ALIM SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 22/01/2024-26/01/2024 tarihleri arasında ön başvuruları alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 21/02/2024 tarihinde mimar kadroları için yapılan sözlü sınavda, 22-23/02/2024 tarihlerinde zabıta memuru kadroları için iki aşamalı yapılan sözlü ve uygulama sınavıda başarılı olanlardan asil ve yedek olarak kazanan adaylar açıklanmıştır. Asil olarak açıklanan adaylardan atamaya teşkil edecek istenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

İSTENEN BELGELER
1. Atama talep dilekçesi (örnekleri aşağıda mevcut)  
2. Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)  
3. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekiminden  “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına" dair durum bildirir raporu. 
4. İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5.Diploma aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi veya e- devlet üzerinden alınan öğrenim belgesi)
6. Adli sicil kaydı
7. T.C. kimlik kartı fotokopisi (1 Adet)  
8. Kan grubu kartı fotokopisi (1 Adet)  
9. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
10. Son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (2 Adet)


Belge Teslimi: 
Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 01.04.2024 – 05.04.2024  tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:139 adresinde Çorlu Belediyesi  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (5.Kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme:
Asıl adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse, bu adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur. 


Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l