DOKÜMAN
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Doküman
Temmuz 2012 Ayı İmar Komisyonu Raporu

 

04/07/2012   TARİHLİ BELEDİYEMECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN

İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR

 

1-06/06/2012tarih 2012/156  Sayılı meclis kararı ileimar komisyonuna havale edilen Çorlu Arifiye Hizmet Derneği'nin 18/05/2012tarih 15988 kayıt nolu dilekçesine konu; İlçemiz, Nusratiye Mahallesi 699 ada,56 nolu  parsele ait  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin plan müellifinin olumlugörüşü doğrultusunda  kabul edilmesine.

 

2-04/04/2012tarih 136 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen 20/01/2012tarih ve 2410 kayıt nolu dilekçeye konu; İlçemiz, Türkgücü Köyü 3 pafta,     6 parsele ait park  alanının konut alanına dönüştürülmesi ileilgili  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin  3194 sayılı imar  kanununun plan yapımına ait esaslara  dair yönetmeliğinin 27 Maddesinin 2.fıkrasında "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanınınkaldırılması  küçültülmesi veya yerinindeğiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz.Zorunlu hallerde böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ancak bu tesisinhizmet götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir"denilmesi  nedeniyle reddedilmesine.

   

3-02/05/2012 tarih 2012/145Sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Çorlu Ticaret ve SanayiOdası'nın 27/03/2012 tarih ve 9510 kayıt nolu dilekçesi ve 06/06/2012 tarih2012/160    Sayılı meclis kararı ile imar komisyonunahavale edilen  25/05/2012 tarih ve 17079kayıt nolu dilekçelerine konu; İlçemiz, Muhittin Mahallesi 29NIII pafta, 1329ada, 4 parsele ait resmi kurum alanınınticaret ve sanayi odası hizmet binası veticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin 3194 sayılı imarkanununun  plan yapımına aitesaslara  dair yönetmeliğinin 27Maddesinin 2. fıkrasında  "İmarplanlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılması  küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesinedair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böylebir değişikliğin yapılabilmesi için ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölgeiçerisinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir"denilmesi  nedeniyle reddedilmesine.  

 

4-06/06/2012 tarih 2012/156Sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen 10/05/2012 tarih ve14844 kayıt nolu dilekçeye konu; İlçemiz, Hıdırağa Mahallesi     18 pafta, 106 ada, 2-3-8-9-10-11-12-13(tevhiden 17 parsel) nolu  parsellere aitticaret alanından otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekliNazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebiincelenmiştir.

2000 yılından sonra onaylanan veyürürlükteki  1/5000 ölçekli nazım imarplanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında söz konusu parsellerin,  bitişik nizam 6 kat ticaret alanında kalması ,plandeğişikliği talebinin parsel malikleri tarafından yapılmamış olmasıdosyasındaki  evraklarının eksik olması ,nedenleriyletalebin reddedilmesine.

 

5- -19/06/2012 tarih2012/174 Sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Ağaçlandırılacak alandan ikiz nizam 4 kat konut alanınadönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Silahtarmahallesi etebına ait ; İlçemiz Nusratiye mahallesi  54 pafta 216 ada 2  nolu parsele ait, 01/06/2012 tarih ve 18188kayıt nolu itiraz dilekçesi tekrar değerlendirilmiş, 1/5000 ölçekli nazım imarplanına ve 3194 sayılı imar kanununun plan yapımına ait esaslara  dairyönetmeliğinin 27 Maddesinin 2. fıkrasına  aykırı olması nedeniyle reddedilmesine .

 

İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

 

   Nazmi Aydoğmuş                          

Komisyon Bşk

 

 

 

Evren Özmen Uludağ                       FatmaGürel           Taner Erdim          Cevat Sevim

Üye                                        Üye                            Üye                         Üye